Kardiyoloji

Kardiyoloji

Hastanemiz bünyesinde Kardiyoloji alanında hastalarımıza poliklinikte, günübirlik yatış ile ve de gerekli olduğu hallerde hastanede yatırılarak sunulmaktadır.

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Hizmetleri?

Poliklinik:

Hasta muayeneleri ve tedavilerinin düzenlenmesi,

Kardiyoloji Tanısal Testler:

Elektrokardiyografi (EKG), Eforlu EKG, 2 ve 3 boyutlu Ekokardiyografi (EKO), transözefagiyal EKO (TEE), Stress-EKO yapılması,

Karadiyoloji İleri Tanısal Testler:

Miyokardiyal perfüzyon sintigrafisi (MPS), positron emisyon tomografisi (PET), 3 Boyutlu BT Koroner anjiyografi (sanal koroner anjiyografi), 24-saatlik ritim Holter kaydı, olay EKG’si kaydedici (event recorder), Ayaktan kan basıncı takibi (ABPM), Tilttable testi (eğik masa testi), Kalp pili kontrolü ve takibi (her kalp pilinin farklı bir kontrol cihazı vardır)

Ayaktan hasta takibi ile (poliklinik hizmetleri) hipertansiyon, koroner kalp ve damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, lipid bozuklukları, ritim bozuklukları (aritmi), kalp yetmezliği, kalp pillerinin takibi üzerine hizmet vermekteyiz.

Günübirlik Yatış ile Verilen Hizmetlerimiz

İzlem servisi ile geleneksel koroner anjiyografi (gerçek koroner anjiyo, KAG) ve elektrofizyolojik çalışma (kalbin elektriksel sisteminin haritalama yöntemleri, EPS) gibi ileri tanı testleri sunulur.

Yatan Hasta (kardiyoloji servis ve yoğun bakım ünitesi) Hizmetlerimiz 

Kardiyoloji Bölümümüz 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile hizmet sunmaktadır. Kardiyoloji Bölümümüzde tüm yataklar merkezi monitör sistemi takibindedir.

Genelde 1 günlük yatış gerektiren işlem amaçlı ya da daha uzun medikal takip amaçlı yatışlar yapılır.

 

Girişimsel Kardiyoloji İşlemlerimiz:

Koroner ve Periferik Damarlara Balon-Stent Uygulamaları:

Kalp anjiyosu genelde kasık (femoral) ya da el bilek (radiyal) damarınızdan kalp damarlarına ince plastik tüpler yoluyla ulaşarak koroner arterlerin bir ilaç vasıtasıyla görüntülenmesidir. Koroner anjiyografide amaç sadece tanıyı koymaktır. Damarlarda darlık var mı yok mu bunu değerlendirmek amacıyla yapılır. Darlık tespit edilirse aynı seansta balon-stent yardımı ile bu darlık açılabilir. Bu işleme perkütan koroner girişim ya da eski tabiri ile anjiyoplasti ve stent uygulaması denmektedir.

Sağ ve sol kalp kateterizasyonu, hemodinamik değerlendirme

2 ve 3 boyutlu elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon tedavisi uygulamaları (RF ya da kriyo enerji ile):

Ritim bozukluklarının tanısı için kullanılan testlerden en önemlisi elektrofizyolojik çalışmadır (EPS: ElectroPhysiological Study). EPS, kalpteki anormal ritmin nedenini bulmak için uygulanan tanısal bir testtir. EPS kalp kateterizasyonu ve anjiyografiye benzer şekilde sadece kasık ve/veya boyun bölgesine uygulanan lokal anestezi ve bazı özel durumlarda genel anestezi ile yapılmaktadır. Ablasyon tedavisi, EPS işlemi sonrası ritim bozukluğu saptanan bölgenin genelde radyofrekans enerji verilerek ortadan kaldırılması işlemidir.Yani kalıcı olarak tedavi edici bir işlemdir.

Kateter ablasyon ile kalbin hızlı atma şeklindeki ritim bozukluklarının tedavisinin başarı olasılığı, tedavisi hedeflenen çarpıntının türüne, kısa devrenin yerine göre % 70-95 arasında değişir.

Floroskopi altında geçici kalp pili ve kalıcı kalp pillerinin takılması işlemlerimiz (kalp pili, ICD (Defibrilatör) ve CRT (Kalp yetmezliği pili):

Kalp pilleri (pacemaker), kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda kalbin ritmini oluşturan ve düzenleyen elektronik cihazlardır. İlk çıkış amacı kalbin yavaş atması sonucu gelişen rahatsızlıkları tedavi amacını taşırken son yıllarda hızlı ritim bozukluklarında (anti-taşikardik piller, otomatik şok cihazları olan yerleştirilebilir kardiyoverter-defibrilatörler [ICD] ve kalp yetmezliğinde (biventriküler piller kalp senkronizasyon tedavisi, CRT) de kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedaviler bölümümüzde yüksek deneyim sahibi klinisyenlerimizce uygulanmaktadır.

Doğumsal kalp deliklerinin açık cerrahi yapılmadan perkütan yolla kapatılması (perkütan ASD, VSD, PDA, PFO)

Sonradan gelişen kapak darlıklarının açılması (Mitral ve pulmoner valvüloplasti)

Medikal ve diyaliz ile ultrafiltrasyon uygulaması (UF), hemofiltrasyon uygulaması

Koroner Yoğun Bakım ve Klinik Servis Tıbbi Takip Hizmetlerimiz:

Koroner yoğun bakım ünitesinde kalp ve damar hastalığı nedeniyle acil müdahale gerektiren hastaların (kalp krizi, kalp blokları, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, ciddi kapak hastalıkları) takibi ve tedavisi yapılmaktadır. Serviste yoğun bakım ihtiyacı olmayan kalp yetmezliği ve diğer kalp hastalıkların takibi yapılmaktadır.

Altyapı ve Donanım:

8 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi

2 adet Elektrokardiografi cihazı

4 adet Ekokardiografi cihazı

1 adet Multiplane Transözofagial Ekokardiogarfi cihazı

1 adet Efor testi

5 adet ambulatuar kan basıncı monitörizasyon cihazı (ABPM)

5 adet ambulatuar ritim monitörizasyon cihazı (HOLTER)

2 koroner anjiyografi, 1 elektrofizyoloji laboratuvarı

Hasta takibi olmadan en iyi yapılmış tedavi ve uygulamalar bile yeterince amacına ulaşamaz. Gerek girişimsel gerek ise medikal tedavisi düzenlenen hastalar belirli aralıklar ile kontrole gelmeli ve muayene ve tetkik sonrasında ilaçlarının tekrar gözden geçirilmesini sağlamalıdırlar.

Hastalıkların önlenmesi tedavi edilmesinden önce gelmelidir. Birçok damar hastalığı uygunsuz diyet, hareketsizlik ve davranışsal yanlış bilinenler ile ilişkilidir.

Kendinizi kontrol ve uygun planların yapılması için hasta olmayı beklemeyiniz.

Kardiyoloji

Kliniğimizde uygulanmakta olan kardiyoloji tanı tedavi yöntemlerimizden girişimsel olmayan yöntemler şu şekilde sıralanabilmektedir:

EKO (Trastorasik Ekokardiyografi):

Eko ile kalp kapak hastalıkları, kalp içi basınçlar, kalp içi boşluklarda meydana gelen pıhtı araştırması, kalp çaplarının büyüklüğü gibi hastalıklar tedavi edilmektedir. Hastalarda ‘EKO’nun önemi; kalp hareketleri ve kalp kapakları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bunun yanı sıra EKO, hastalar için zararlı olmayıp ağrısızdır. Boya, iğne, radyoaktif gibi elementler kullanılmaz. İlaçlar kullanılarak yapılan ‘Stres Eko’ ile kalp kasının canlılığı ve kroner damarlar hakkında bilgi edinmek mümkündür. Ayrıca ‘Doopler Ekokardiyografi’ ile kapak yetmezlikleri yani kaçakları ve kalp basınçları hakkında detaylı bilgiler elde edilebilmektedir. Kardiyoloji bölümünde yapılan araştırmaların seyrine göre, bazı durumlarda yemek borusu (transözofageal) EKO (TTE) ile detaylı bilgi edinmek gerekebilir.

Elektrokardiyografi (EKG) :

İnsan kalbinin işlevlerini kağıt üzerine yazdırma işlemleridir. Elektrotlar, kişilerin bacaklarına, göğüs kısmına ve bacaklarına yerleştirilmektedir. Elektrokardiyografi cihazları genellikle kalp krizini teşhis etmek için , ritim bozukluklarını gözlemleme amaçlı kullanılmaktadır.

EFOR Testi ( Kardiyovesküler stres testi ):

Efor, kalp damar rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılmaktadır. Genellikle göğüs ağrısının kalp damar hastalıkları ile ilgili olup olmaması konusunda yapılan tetkikte, kroner by-pass ameliyatı olan kişilerde, infarktüs geçiren hastalarda, kalp-ritim bozuklukları gibi hastalıklarda uygulanmaktadır.

Ritm Holter (Ritim Holter Monitörizasyonu) :

Kardiyoloji bölümünde hastaya takılan holter cihazı, kalp-ritim bozukluğu, tansiyon ve kalp hastalıkları teşhisinde uygulanan bir yöntemdir. Holter EKG yöntemi; çarpıntı, ani halsizlik, kalp- ritim bozuklukları, bayılma gibi hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır.

Tansiyon Holter:  

24 saat süre içerisinde tansiyon ölçümü yapan cihazdır. Cihaz hastanın üzerinde 24 saat boyunca kalmakta ve pille çalışmaktadır. Bu süreç içerisinde cihaz, 24 saatlik bir zaman diliminde tansiyon analizi yapmaktadır.

Tiltable (Eğik Masa) Testi:

Tilt testi denilen test, bayılma testidir. Yani bayılmanın hangi nedenlerden kaynaklandığına dair yapılan bir testtir. Bayılma nedenleri, kişiden kişiye değişmekte olup bazı insanlarda anormal refleksler sonucunda kan damarlarının genişleyerek kalbin yavaş çalışmasına neden olmaktadır. Kardiyoloji bölümü uygulama alanlarından olan Tilt testlerinde, bayılma belirtilerinin yakından takibi söz konusudur. Bu takip süresi içerisinde Tilt testleri, genelde ‘Vazavogal’ adı verilen bayılmaları ortaya çıkartmaktadır.

Transözofageal Ekokardiyografi (TEE):

Kalbin fonksiyonunun ve kalbin yapısının ultrason ile incelenmesidir. Göğüs kısmından yapılan ekokardiyografilerde, kalp fonksiyonlarının tüm ayrıntıları görülememektedir. Bu nedenle ultrason ile yemek borusundan kalbin incelenmesi gerekmektedir. Bu işleme de ‘TEE Ekokardiyografi’ adı verilmektedir.
Kalp Pili Kontrolü: Kalp pilleri, ölümcül ritim bozuklukların tedavisi için (şok veren pil: AİCD) veya yavaşlamış kalp atım sayısını düzeltmek için kullanılmaktadır.

 

Kliniğimizde Uygulanmakta Olan Girişimsel Yöntemler

Kroner Anjiyografi:

Kardiyoloji bölümünde uygulanan anjiyografi, kalp- damar hastalıkların teşhisinde uygulanmaktadır. Bu uygulamada kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin yapılan tetkikler neticesinde, kroner anjiyografi yöntemi ile damarların görüntülenebilmesi sağlanmaktadır. Kroner anjiyografi, kardiyoloji ekibimizin ve uzmanlarımızın kontrolü dahilinde gerçekleşmektedir. Genelde 5-10 dakikalık bir zaman dilimi olup normal şartlar dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Kalp Biyopsisi (Endomiyokardiyal biopsi):

Kalp biyopsisi işlemi, kalp nakli sonrasında uygulanan doku reddi araştırılması sırasında kullanılan bir yöntemdir. Kalp biyopsisi diğer bir deyimle kalpten parça alınması anlamına gelmektedir. Kalp biyopsisi işleminde damar yolu açılması ve kalbe ulaşılması 1 dk. sürmektedir. Ve genellikle çok küçük milimetrelik boyutlarda katater yöntemi ile parça alınmaktadır. Kardiyoloji bölümünde uygulanan biyopsi işlemi sonrasında patoloji uzmanları, biyopsi parçalarını mikroskobik aletler vasıtası ile incelemektedir. Zaman zaman bazı özel tanılara da ulaşılabilmektedir. Örneğin ; ‘Sarkoidoz’ ‘ Miyokardid’ gibi..
Renal Anjiyografi : Renal arterler ile katater aracılığı ile radyoopak madde verilmesi ve sonucunda büyük böbrek damarları ve küçük böbrek damarlarının görüntülenmesidir. 

Periferik Anjiyografi:

Periferik anjiyografi teriminin şah damarları karotis, omurga beynini besleyen damarları (vertebral), bağırsak damarları (mezenter) gibi veya tıkanmış damarları ortaya çıkarmaktadır.

Kalp Kateterizasyonu:

24 saatlik holter cihazları veya anlık kaydediciler ile eğer tanı koyulamıyor ise çarpıntıyı meydana getiren odağı bulmaya yarayan işlemdir.
Elektrofizyolojik Çalışma: Kardiyoloji bölümünde uygulanan elektrofizyolojik çalışmalarda, hastanın vücuduna birtakım katater yerleştirilerek radyasyonların verilme süreçlerini kapsamaktadır.

 

Kardiyoloji Tedavi Hizmetleri

Kardiyolojik tanısal testler kapsamında;

Eforlu EKG :

Treadmil adı verilen bu işlemde, kalp yükünü artırabilecek egzersizler yapılırken EKG’nin sürekli izlenmesi söz konusudur.

EKO (TEE) :

Kalbin yapısının ve fonksiyonlarının ultrason ile incelenme süreçlerini kapsamaktadır.

Stress- EKO :

Kalbin ses dalgalarını yollayıp kan hücrelerinin reflekte olma süreçleri ve bunun sonucunda kalbin anatomisi ortaya çıkmaktadır. Yani egzersiz yöntemleri ve kalp atımını hızlandıran ekokardiyografi uygulamasıdır.

2-3 Boyutlu EKG’ler

 

İleri Tanısal Testleri ;

3 boyutlu kroner anjiyografi:

Kardiyoloji bölümümüzde uygulanan diğer bir yöntem ise 3 boyutlu anjiyografidir. Bu işlem, kalp – damarlarının 3 boyutlu görüntüler ile görülebilmesi sürecini kapsamaktadır.

24 saatlik holter kaydı:

Çarpıntı, göz kararması , bayılma ve ritim bozukluklarını araştırmak için kullanılmaktadır.

(APMB) ayak kan basıncının takibi :

Hipertansiyondan yani kan basıncı yüksekliğinden şüphe edilmesi durumunda veya var olan hastalığın etkisi ilaçlarla tedavi edilemediği durumlarda takip işlemleri yapılmaktadır. Ölçüm zamanları, 24 saatlik süre zarfında olup cihaz, gündüz saatlerinde her yarım saatte ve her saat başında kayıt almaktadır.

Eğik masa testi (Tilttable) testleri :

Bayılmaların nedenleri araştırılmak için uygulanan testlerdir. Kardiyoloji bölüm uygulamalarından bir olan Tilt testinde hasta, loş bir odaya alınarak bir hareketli masaya yatırılır. Sonrasında ise hastaya, emniyet kemeri ile güvenliği sağlandıktan sonra ölçümler yapılmaktadır. Bu esnada yatan hastanın kan basıncı ve kalp hızları ölçülmektedir. Sonrasında masanın baş kısmı 60-80 dereceye kadar kaldırılmaktadır. Hastanın bu şekilde yani 40-45 dakikalık bir süre zarfı boyunca her 5 dakikada bir olacak şekilde tansiyonu ve nabzı ölçülmektedir. Tilt testi esnasında, hasta ani kan basıncının düşmesi sebebi ile bayılmaktadır. Masa normal pozisyonda iken tekrar kan basıncı normale dönmektedir.

MPS testleri ( Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ) :

Kalp- damar hastalıkların teşhis edilebilmesi için kardiyoloji bölümünde bu testler uygulanmaktadır. MPS testleri, kalp kasının kanlanması sırasında herhangi bir problem olup olmadığına bakılmak için yapılan testlerdir.

Poliklinik hizmetleri kapsamında ayaktan hasta takibi, aritmi (ritim bozuklukları), kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği, lipid bozukluklar ve kalp pilleri takipleri kapsamında hizmet vermekteyiz.

Günübirlik Tedavi Yöntemleri

Elektrofizyolojik çalışma (kalbin elektriksel haritalama yöntemleri): Carto adı verilen 3 boyutlu bir yöntem olan bu işlem, kalp ritim bozukluklarında tanı ve tedavi süreçlerini kapsamaktadır. Bu yöntem ile hastanın kasık kısmındaki damarlara iğne ile girilmektedir. Dışarıdan ise katater yardımı ile kalbe ulaşıp 3 boyutlu yöntem sayesinde kalbin elektriksel haritası çıkarılmaktadır. Böylece ritim bozukluğuna sebep olan bölgeler kardiyoloji bölümümüzde tespit edilip radyofrekans dalgaları aracılığı ile bu bölgeler yakılmaktadır.

Gerçek kroner anjiyografi , KAG testleri, Kroner anjiyografi, (Kalp- damar hastalıklarında kroner anjiyografi yöntemi ile damarların görülmesi işlemidir uygulanmaktadır).

Kardiyoloji Servisi ve Yoğun Bakım Ünitesi Hizmetlerimiz

Kardiyoloji bölümümüz monitör sistemi takibinde olup 24 saat acil servis bölümü, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitesinden oluşmaktadır. Bölümde genellikle 1 günlük yatış gerektiren işlemler yapılmakta olup uzun işlemler gerektiren medikal yatışlar yapılmaktadır.

Kardiyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Temelde kalp damarlar hastalıkları ile ilgilenen kardiyoloji, aslında geniş hastalıklar grubunu inceleyen bir bilim dalıdır. Kardiyoloji bölümü çalışanlarımız, hastalarına tedavi amaçlı yaklaşımlar sunarken diğer taraftan da hastalığı bulunmayan kişiler için koruyucu yaklaşımlar sunmaktadır. Bu bağlamda kardiyoloji bölümümüzün ilgilendiği hastalıkları şu şekilde sırlamak mümkündür:

İskemik Kalp Hastalıkları

Akut Kroner sendromu (Kalpte ani kan akımı değişiklikleridir. Bu hastalık, genelde kroner arter duvarlarındaki yağ birikintilerinin meydana gelmesi ile oluşmaktadır). Akut kroner sendrom çeşitleri ise kendi aralarında 3 çeşit gruba ayrılmaktadır. Kararsız angına, (NSTEMI) yani kalp krizi veya Non-ST segment elevesyonlu mıyokard ınfarktüsü , (NSTEMI) kalp krizi veya ST segment elevesyonlu mıyokard ınfarktusu .

Aterosklerotik Kroner Arter hastalığı, Miyokart İnfarktüsü, Anjina Pektoris.

Kapak Hastalıkları:

Mitral Kapak Yetmezliği, Mitral Kapak Prolapsusu, Mitral Kapak Darlığı , Pulmoner Stenoz, Pulmoner Yetmezlik , Trisküspit Stenozu , Trisküspit Kapak Yetmezliği, Aort Yetmezliği, Aort Darlığı.

Kalp Yetmezliği :

Kardiyoloji bölümünde teşhis edilen kalp yetmezlikleri kalbin çeşitli sebeplerden dolayı kanı vücuda yeteri kadar pompalayamaması durumlarında meydana gelmektedir.

Hipertansif Kriz:

Yüksek tansiyonun yanı sıra yaşamı tehdit eden patolojik tablo.

Hipertansiyon:

Yüksek tansiyon

Endokart Hastalıklar (İnfektif endokartit)

Kardiyak Tümörler: Primer Tümörler, AtriyalMiksoma

Wolf Parkinson White Sendromu : Doğumdan itibaren kalpte meydana gelen bir hastalıktır. Bu sendromda, kalpte bulunan ekstra iletim yollarının sinüs düğümünden gelen uyarıların AV düğümüne uğramaksızın direk ventriküllere inmesi söz konusudur. Bu durum, bazı insanlarda bir problem değil iken bazı insanlarda taşikardi denilen kalp ritim bozuklukları meydana gelebilmektedir. Kardiyoloji bölümü ilgi alanına giren WPW sendromu sonucunda meydana gelen bu aritmiler ise hastalarda göz kararması, çarpıntı ve hatta bayılmalara sebebiyet vermektedir. Wpw sendromuna bağlı hastaların %70’inde başka bir kalp rahatsızlığı bulunmamakla birlikte hastaların %30’unda başka rahatsızlıklar görülebilmektedir. Bu hastalıkların başında ise doğum kaynaklı gevşeklik sonucu oluşan mitral yetmezliği, KMP denilen kardiyomyopati hastalığı (Kalp kasının anormal şekilde genişlemesi, kalınlaşması), ebstein anomalisi (Nadir görülebilen doğumsal kaynaklı kalp hastalığıdır. Ve triküspit kapakta deformasyon ,yer değiştirme , morarma gibi etkileri mevcuttur).

WPW sendromu bulunan kişiler, toplumda 100.000’de 1 dir. Erkeklerde görülme sıklığı daha fazla bulunan bu hastalık, daha çok çocukluk ve ergenlik dönemlerinde teşhis edilmektedir. Kardiyoloji bölümü ilgi alanları WPW sendromu, kalp- ritim bozukluklarına, çarpıntıya , göğüs ağrısına , terlemeye, bulantıya ve hatta bayılmalara yol açabilmektedir. Bu hastalığın tanı ve tedavisinde kalp, steteskop yardımı ile dinlenmektedir. Bu esnada hastada çarpıntı mevcutsa ritim düzenli veya düzensiz olabilmektedir. Hız aralığı ise 150-250 arasında seyretmektedir. Kan basınçları normal veya düşük oranda seyretmektedir. Hastanın EKG’si mutlaka incelenmekte ve WPW sendromu hastalığına bağlı tipik özellikler bulunabilmektedir.

Hasta Sinüs Sendromu : Sinüs düğümü fonksiyon bozukluklarında meydana gelebilen bir hastalıktır. Tüm yaş guruplarında görülebilmesinin yanı sıra genel olarak kardiyoloji bölümü ilgi alanı sinüs sendromu belirtilerinde kardiyak ritmin anormal yapısı gibi etkenler mevcuttur. Bunun yanı sıra hedef organ hipoperfüzyonu, kardiyak output plazmasına bağlı olarak belirti göstermektedir. Bunun sonucunda sersemlik,  çarpıntı , halsizlik gibi belirtileri mevcuttur. Tedavi yöntemlerinde, harici nedenlerin ( Örn; non-esansiyel ilaçlar) ortadan kaldırılması, pacemaker yerleştirilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Kardiyomiyopati: Restriktif Kardiyomiyopati,  Hipertrofik Kardiyomiyopati  gibi hastalıklarla ilgilenmektedir.

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.