Göğüs Cerrahi

Göğüs Cerrahi

Göğüs cerrahi, hastanın göğüs boşluğunda bulunan ana damarlar ve kalp hariç diğer organ ve alanlarda (kaburgalar, akciğerler, göğüs duvarı, diyafragma, akciğer zarı mediyasten ve yemek borusu) bulunan hastalıkların cerrahi tedavileri ve travmaları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Hastanın göğüs kafesinde yer alan doğum sırasında gerçekleşen deformasyonlar, tümör başlangıçları, solunumda meydana gelen tıkanma ve darlıklar, akciğerler ile tümörler, diyafram boşluğu ve yemek borusuna ait doğum sırasında kaynaklanan ya da sonrasında meydana gelen cerrahi bölüme giren rahatsızlıklar, göğüs cerrahisi bulunan kliniklerince tanı, teşhis, tedavi ve hastalığın takibi yapılmaktadır. Meme cerrahisi ise farklı bir branşa ait olup göğüs cerrahisi uzmanlığına girmemektedir.

Göğüs Cerrahisi Bölümümüzde Hizmetler 

1- Amfizem Cerrahisi

Genellikle fazla sigara kullanan ve aynı zamanda sürekli sigara dumanına maruz kalmış kişilerde görülmekte olan amfizem hastalığı, akciğerlerde bulunan solunum görevinden sorumlu akciğerin en ufak birimlerinde bulunan alveollerin yapısındaki bozulmalar sonucunda gelişmekte olan bir hastalıktır. Tedavisinde mevcut olan durumun iyileştirilmesinin yanı sıra hastalığın ilerlemesini önleyici şekilde değişikliklerinin de uygulanması önemlidir. Cerrahi tedavisinde hastalığı olan bölgenin rezeksiyonu, video desteği bulunan VATS adı verilen torakoskopik cerrahi uygulaması ve median sternotomi adı verilen yöntem ile göğüs cerrahisine uygun teknikler gerçekleştirilmektedir. Bu girişimler hastalığın boyutuna ve hastanın durumuna göre bir akciğerde ya da her iki akciğerde uygulanmaktadır.

2- Kanser Cerrahisi

Kişinin göğüs boşluğu içinde bulunan hem kalp hem de büyük damarlar dışında kalan tüm organlar ile ilişkili kanser hastalıkları, göğüs cerrahisi bölümünün ilgilendiği vakalardandır. Bu organlarda meydana gelen kanser hastalıklarında radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarının yanında birçok farklı durumda cerrahi müdahalelerden de yararlanılması gerekmektedir. Uygulanan cerrahi müdahaleler genel olarak kötü huylu olan tümörlerin ve etrafında yer alan bazı sağlıklı dokuların operasyon gerçekleştirilerek çıkarılmasını, ilaç tedavileriyle desteklenmesi şeklinde müdahaleler yapılmaktadır. Kanser hastalarında uygulanan cerrahi müdahaleler özellikle çevresinde yer alan farklı organ ve dokular metastaz yapmamış alanlarda büyük oranda iyileşme sağlanmaktadır.

Akciğer Kanseri

Akciğerler vücutta bulunan solunum sistemindeki çift sünger yapısına sahip organlarıdır.Sol akciğer 2 bölümden, sağ akciğer ise 3 bölümden oluşmaktadır. Akciğerler kanseri patolojik muayenede küçük hücreli ve küçük hücreli-dışı olmak üzere 2 ana tipe ayırmaktadır. Her akciğerdeki kanser problemi farklı şekilde büyümektedir. Aynı zamanda farklı şekilde yayılır ve farklı yollar ile tedavi edilmektedir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri diğer kanser türlerine göre daha sık görülmektedir. Genel olarak çok daha yavaş büyümekte ve yayılmaktadır. Küçük hücreli dışı akciğer kanser türünün 3 ana çeşidi bulunmaktadır. Kanserin büründüğü dokuya göre adlandırılmaktadır. Bunlar adenokarsinom, yassı hücreli kanser ve büyük hücreli karsinom'dur. Küçük hücreye sahip kansere yulaf hücreli kanser adıda verilmektedir. Küçük hücreli dışı kanser ile karşılaştırılacak olursa daha nadir görülmektedir. Bu tipteki akciğer kanseri çok hızlı büyümekte ve vücudun diğer bölgelerinede yayılmaya meyilli olmaktadır.

3- Travma Cerrahisi 

Organ ve dokulara bağlı olarak geçirilmiş kazalar, delici ve kesici aletler ile yaralanmalar, solunum yollarına ve akciğerlere yabancı cismin kaçması ve aşırı derecede basınca maruz kalınması gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkmakta olan travmaların tedavisi, göğüs cerrahisi bölümünde bulunan uzman hekimler tarafından uygulanan cerrahi işlemler ile gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda hem hematomların hem de psödokistler tedavileride travma cerrahisi bölümünde, göğüs cerrahi alanında yapılmaktadır.

4- Tüberüloz Cerrahisi 

Halk tarafından verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı, akciğerler ile ilişkili olan bakteriyel bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle de hastalığın ilerlediği durumlarda uzun süre tedavi isteyen tüberkülozda anti bakteriyel tedavilerinde yanında gerekli görülürse bazı durumlarda cerrahi girişimlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de tedavi sırasında belirli bir başarı yakalanmışsa hastalarda cerrahi tedavilere başlanarak akciğerin yüzey tabakasının alınması şeklinde uygulanmakta olan wedge rezeksiyonu, dekortikasyon operasyonu, tek ya da çift taraflı yapılan lobektomi işlemi ve segmentektomi gibi işlemlerden uygun bulunanı tercih edilip uzman göğüs cerrahı tarafından uygulanmaktadır.

5- Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi

Modern tıbbın getirdiği imkanlar yardımı ile geliştirilmekte olan hem yeni hem de farklı teknikler ile uygulanan göğüs cerrahi operasyonları, minimal invaziv göğüs cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Video desteği bulunan torakoskopik cerrahi işlemleri ve robotik cerrahi ile gerçekleştirilen operasyonların başarı oranlarını yükseltip, iyileşme aşamalarını kısaltan yenilikçi uygulamalardan sadece bir kaçıdır. Minimal invaziv cerrahi teknikleri kullanılarak son yıllarda akciğer kanserlerinin birçoğu, myasthenia gravis hastalığı ve timuz bezinden kaynaklanan tümör başlangıçları gibi hastalıklar göğüs cerrahi alanında bulunan bu bölümde birçok hastalığın cerrahi tedavileri başarılı olarak gerçekleştirilmektedir.

Avantajları

 • Hastanede kısa süre kalınır.
 • Daha az kan kaybı yaşanır.
 • Azalmış kan transfüzyon gereksinimi
 • Ağrılar ve ameliyat sonrasında ilaç gereksinimi daha azdır.
 • Çabuk iyileşme gözlemlenir ve normal aktivitelere daha kısa sürede dönülür.
 • Daha az yara izi meydana gelir.

6- Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması

Soluk alıp verme ve öksürme esnasında göğüste başlayan ağrı, nefes tıkanması ve darlığı gibi belirtiler ile kendini göstermekte olan göğüs boşluğunda sıvı toplanması, kaburga kemikleriyle kasların arasında kalan alanda sıvının birçok nedenden dolayı birikmesi sebebiyle oluşmaktadır. Akciğerlerde yer alan bazı hastalıklar; karaciğer ve böbrek hastalıkları, siroz hastalığı ve organ yetmezliği gibi bu sorunlara sebep olan faktörlerden bir kaçıdır. Belli bir süre zarfında göğüs boşluğunda biriken sıvı cerrahi işlemler yardımıyla boşaltılmaktadır. Ancak tedavisindeki asıl amaç sıvının birikmesine sebep olan unsurun tespit edilmesi ve bunun ortadan kaldırılması için yapılacak işlemleri içermektedir.

7- Pnömotoraks – Akciğer Delinmesi

Akciğerlerde, kaburga kemiklerinde ya da akciğerin çevresinde bulunan organlarda meydana gelen travmaların sonunda akciğerin yüzey tabakasının delinmesine yol açması sebebiyle gelişen sağlık sorununa denmektedir. Pnömotoraks ve akciğer kollapsı olarak da bilinen bu hastalıklar delinmenin gerçekleştiği alanda sıvı ve hava birikmesi de gerçekleştirebilmektedir. Akciğerlerin normal zamanda esneyerek genişlemesine izin verilmediğinde soluk alıp verme esnasında şiddetli ağrı meydana gelmektedir. Tedavisi göğüs cerrahisi alanında yapılacak cerrahi işlemler ile gerçekleştirilmektedir.

8- Volume Reduction Surgery - Akciğerde Hacim Azaltan Cerrahi

Akciğer hastalıkların tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerden biriside hacim azaltıcı olarak bilinen cerrahi işlemlerdir. Bu yöntemi ile hastalıklı olan bölge akciğerden bir operasyon ile çıkarılmakta ve sağlıklı kısmın genişlemesi ile sağlıklı akciğer elde edilmesi hedeflenmektedir. İşlem göğüs cerrahisi alanında son teknolojiler ve teknikler kullanılarak kısa süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

9- Mediyastinotomi ve Mediyastinoskopi

Akciğerlerin hem iç hem de orta bölümlerine ulaşmak için kullanılan mediyastinoskopi tekniği ve mediyastinotomi tekniği, göğüs cerrahisinde sıkça kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Endoskopi yardımı ile kapalı operasyon uygulanması durumunda mediyastinoskopi tekniği, açık cerrahi operasyonlar uygulandığında ise mediyastinotomi yöntemi kullanılmaktadır. Genel olarak akciğer kanserine yönelik tümörlerin tanı ve tedavilerinde kullanılmaktadır.

10- Bronoskopi

Işıklı endoskopi ve bükülmeyen bir tüp yardımı ile bronşların ve solunum yollarının görüntülenmesini sağlayan endoskopi operasyonu, bronkoskopi olarak adlandırılmaktadır. O alanda bulunan hastalıkların tanıları ya da tedavileri için uygulanan operasyonda gerekli görüldüğü takdirde biyopsi alınması da mümkündür.

11- Özofagoskopi

Göğüs cerrahisi alanında kullanılan endoskopinin bir alt dalı da özofagoskopi olarak adlandırılmaktadır. Halk içinde yemek borusu olarak bilinen özofagusa ile ilişkin hastalıkların araştırılması, yemek borusunun genişliği ve boyutunun belirlenmesi, gerekli görüldüğünde şüpheli lezyonlara ilişkin biyopsilerin alınması ve girişimsel radyoloji teknikleri ile bazı hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla uygulanabilmektedir.

12- Nuss Tekniği- Göğüs Duvarı Deformite Onarımı

Göğüsün duvarında bulunan doğumdan kaynaklı ya da sonradan gelişen deformasyonların tedavisinde kullanılan Nuss tekniği, göğüs kafesinde bulunan çukurlukların özel bir yöntem kullanılarak onarılmasını sağlamaktadır. Etkili ve basit bir tedavi işlemi olan bu teknik ile hastalarda bazı önemli komplikasyonların ortaya çıkmasına yol açan deformitelerin 20 dakika içerisinde çok küçük boyutta kesiler açarak tedavi edilmesini sağlamaktadır.

13- VATS Endoskopik, Kapalı Göğüs Cerrahisi- Video Destekli Torokoskopi

Göğüs cerrahi alanında yer alan yenilikçi ve modern işlemlerden bir tanesi olan video destekli torakoskopi yöntemi (VATS), göğüs hastalıklarına yönelik birçok ciddi hastalıkların kapalı ameliyat yöntemleri ile daha küçük kesiler açılarak, daha kısa iyileşme sürecine olanak sağlayan bir cerrahi yöntemdir. Bu teknik ile yapılan operasyonlarda yaklaşık 1,5 ila 2 cm arasında küçük kesiler içine özel metal parçalar eklenerek göğüs boşluğuna girilmekte ve hastalığın tedavisi için gerekli yöntemler uygulanmaktadır.

14- Diafragma Cerrahisi

Diyaframa yönelik felç, yırtılma ve tümör gibi hastalıkların tedavisinde gerekli cerrahi müdahaleler, diafragma cerrahisi olarak isimlendirilmektedir. Bunların içinde diyaframın gerdirilme işlemi ile gevşekliğin ortadan kaldırılması, yapısal yırtıkların ve bozuklukların onarılması, o bölgede bulunan tümörlerin çıkarılması gibi yöntemler yer almaktadır.

15- Trakeal Stentler ve Trakea Cerrahisi

Halk içinde nefes borusu ya da soluk borusu olarak bilinen trakea üstünde gerçekleştirilen birçok cerrahi girişim, trakea cerrahisi olarak isimlendirilmektedir.

Kişinin solunum yolunun açılması için bu boruya delik açılması operasyonu ve soluk borusunda oluşan tıkanıklık ve darlıkların tedavi edilmesi amacıyla trakeal stentlerin yerleştirilmesi işlemleri soluk borusu üstünde en sık uygulanan cerrahi operasyonlardan bir tanesidir. Hassasiyetin gerekli olduğu bu operasyonların uzman göğüs cerrahları tarafından yapılması gerekir.

Göğüs cerrahi alanının uzmanlığına giren ve yukarıda bulunan herhangi bir hastalığınız varsa ya da bunlarla ilgili bir cerrahi müdahale geçirmeniz gerekiyorsa, en yeni teknolojik ekipmanlar ve uzman hekimlerin olduğu sağlık kuruluşumuza başvurarak gerekli muayene ve tahlilleri yaptırmalısınız. Alanında uzman hekiminiz tarafından önerilecek maddeler doğrultusunda tedavi süreciniz ve operasyon süreciniz planlanmaktadır.

Göğüs Cerrahisi Bölümü Ameliyatları Hangi Yöntem ile Yapılmaktadır?

Bazı göğüs cerrahi ameliyatları yalnızca lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Hasta uyanık haldeyken, yaklaşık birkaç santimetrelik kesiler açılarak yapılabilmektedir.

Bazı göğüs cerrahi ameliyatları ise genel anestezi yani tamamen narkoz alınarak yapılmaktadır. Hasta göğsün ön ya da yan tarafından açılan daha büyük kesiler ile yapılması mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra birçok ameliyatın, büyük kesiye gerek duymadan, küçük kesiler ile endoskopik yani kapalı olarak yapılabilmesi de son yıllarda mümkündür. Tüm dünyada göğüs cerrahi ameliyatların bu yöntemler ile yapılması şeklinde bir eğilim söz konusudur. Çünkü bu yöntemler ile yapılan ameliyatlardan sonra hasta hem daha az ağrı çekmektedir hem de iyileşmesi süreci bir o kadar daha hızlıdır.

Hastanemizde de göğüs cerrahisi ameliyatlarının mümkün mertebede kapalı yolla yani endoskopik yöntemler ile yapılması kararlaştırılmıştır. Amaçlanan bu yöntemlerin uzantısı olarak son zamanlarda robotik cerrahinin de kullanılması için bir takım çalışmalar düzenlenmektedir.

 
Göğüs Cerrahi Bölümü; mevcut alt yapısı ve son modern teknolojisi ile alanındaki tüm teşhis ve tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
Altyapı ve Donanım
 • Bronkoskopi
 • Akciğer biyopsisi
 • Lenf nodu örneklemesi
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 • Akciğer kanseri
 • Plevral effüzyon ve tedavisi
 • Doğumsal göğüs kafesi anormallikleri
 • Terleme
 • Özofagus benign/malign hastalıkları
 • Trakeal hastalıklar
 • Akciğerin iyi huylu tümörleri
 • Göğüs kafesi (kaburga/sternum) benign/malign hastalıkları
 • Pnömotoraks
Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 • Pnömonektomi/Lobektomi/wedge rezeksiyon
 • Endoskopik plevra ve akciğer örneklemesi
 • Endoskopik akciğer rezeksiyonları
 • Endoskopik terleme ameliyatı (ETS)
 • Pektus excavatum/karinatum düzeltilmesi
 • Trakeal rezeksiyon
 • Özofagus rezeksiyonu

 

Koru Ankara Hastanesi - Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba: 08:30 - 18;00
Perşembe Cuma: 08:30 - 17;30
Cumartesi: 08:30 - 16;00
Saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Acil ServisÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri 24 saat hizmet sunmaktadır.