Hasta ve Hasta Yakınlarının Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Politikamız

Sağlık hizmetleri, hayati önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Toplumda yaşayan her bireyin yaş, cins, ırk, din, sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumları ne olursa olsun saygı duyulması gereken hakları olduğu gibi bulunduğu ortam ve kişilere karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Ancak bu hak ve sorumluluklara saygı duyduğumuzda, sağlıklı ve mutlu bir çevre oluşturabiliriz.

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının, hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyor ve onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın bahse konu yönergesi ile uluslararası hasta/hasta yakını hak ve sorumluluklarından yararlanarak hazırladığımız bu yazı ile değerli hasta ve hasta yakınlarımızı hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi amaçladık.

Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey, hastanemiz çalışanları tarafından benimsenmiş, Performans Geliştirme Bölümü tarafından denetlenen ve yazılı hale getirilmiş haklarını her zaman talep edebilirler. Hastanemizin herhangi bir noktasından giriş yapan tüm hasta ve yakınları, “Hasta ve Ailesinin Hakları ve Sorumlulukları” konusunda eğitilirler. Aşağıdaki yazıda hasta ve ailesini “hastalarımız ya da siz”, tüm Koru Sağlık Grubu çalışanlarını “biz ya da çalışanlar” temsil ediyor.

Bizi tercih ettiğiniz ve size hizmet verme şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalınız...

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Hastanemize başvuran hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastalarımız yazılı istekte bulundukları takdirde, tüm kayıtları istenilen diğer kuruma acil bir şekilde gönderilir.
 • Hastanemizde ve/veya anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlardaki sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelere aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
 • Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, arzu ettikleri takdirde, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizin verdiği hizmetlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastalarımızın ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

 • Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet hakkına sahiptir.
 • Hastanemizde hiçbir çalışan, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı

 • Hastalarımız, ziyaretçiler de dâhil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, diledikleri takdirde, bedelini ödemek koşulu ile ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Bilgi Edinme Hakkı

 • Hastalarımız, tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerinin ve dokümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

Kimliği Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Haberleşme Hakkı

 • Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Hastanın Onay Verme Hakkı

 • Hastalarımız, tıbbi yasal zorunluluklar dışında, hastalığı, tedavisi, risk ve faydaları, alternatifleri ile kararlara katılmak için bilgilendirilme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız bu hakkı kullandığına dair onay verme hakkına sahiptir ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır. Hastalarımızın yasal temsilcisinin olmadığı, önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay olmaksızın da tıbbi girişim yapılabilir.
 • Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon (Danışma) Hakkı

 • Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

 • Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemizle ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

İnceleme ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

 • Hastalarımız, tanı konulması işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine özgü kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

Şikayette Bulunma Hakkı

 • Hastalarımız, şikayette bulunma, şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Hastane Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bilgi Verme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi verme, yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmelidir.

Önerilere Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, ilke olarak tedavisinden sorumlu hekimler, hemşireler ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen plana uymalıdır.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

 • Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
 • Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastamızın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da hekimlerinin talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan sorumludur.

İnceleme ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir. Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi kağıtları zamanında sağlamalıdır.
 • Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmelidir.
 • Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirmeli ve ücretsiz hasta bakma kriterlerine uygunluğunu belgelemelidir.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını gösteren izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Saygı Gösterme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almalıdır; hastanemiz içinde hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemizin kurallarına uymalıdır.

Kural ve Uygulamalara Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmelidir. Belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, hastalarımız yetkili hekimin teklifi ve ilgili direktörün onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabilecekleri hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli, bu kurala uyacaklarını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu

 • Hastalarımız, yetkili hekim tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Tazmin Etme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etmelidir.