2012 2015 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2016 - 2017 Adnan Menderes Üniversitesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırma Görevlisi

2018 - 2022 SBÜ Ankara Atatürk Sanatatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi - Göğüs Hastalıkları Araştırma Görevlisi

 

Alerjik Rinit, Astım ve Alerji Testleri
SARS-CoV-2 ve Akciğer Hastalıkları
KOAH
Pnömoniler
Akut Bronşit
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Sarkoidoz
Uyku Apne Sendromu
Pulmoner Emboli
Pulmoner Hipertansiyon
Solunum Yetmezlikleri
Yoğun Bakım Hasta Takibi
Noninvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavileri
Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi
Sigara ile ilişkili Akciğer Hastalıkları
Akciğer Kanseri
Bronkoskopi
Plevral Efüzyon Tanı ve Tedavisi
Torasentez, Plevral Sıvı Drenajı
Pulmoner Rehabilitasyon

Türk Toraks Derneği

European Respiratory Society,

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Eserler
A. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile il- gili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergi- lerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

1. Baykal H, Çelik D, Bulut S, Kurt HG, Ülger. Loss of smell in COVID-19 patients: is it related to clinical-radiological disease severity? AF. ACNJ 2022; 4: 228-233.

2. Çelik D, Yıldız M, Kurt HG, Saymaz TZ. Do high PaCO2 levels during discharge from the hospital predict medium-term mortality in chronic respiratory failure patients without domiciliary non-invasive mechanical ventilator? JOMPAC 2022; 3: 135-141.

3. Kurt HG, Çelik D, Yıldız M, Ertan Ö. Does Low Mean Corpuscular He- moglobin Concentration Really Predict Mortality in Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease? Acta Media N. 2023;6: 113- 119.

4. Ertan Ö, Çelik D, Yıldız M, Kurt HG. Prediction of pulmonary intensive care unit readmissions with Stability and Workload Index for Transfer score. EJP 2023; 25:98-106

5. Kurt HG, Öztürk A. Ergür FÖ. Hemoglobin red cell distribution width ratio as a prognostic marker in patients with IocaIIy advanced lung adenocarcinoma. Anatolian C.J 2023; 5:329-333.
6. Ergür FÖ, Öztürk A, Şener BU, Kurt HG. Prognostic significance of al- bümin-to-alkaline phosphatase ratio for overall survival in metastatic lung adenocarcinoma patients. Journal Of Hea!th Sci. Md.2023; 6: 1255- 1260.


B. Uluslararası kongre,sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda özet metin olarak yayınlanmış bildiri

1. Kurt HG, Ergür FÖ, Öztürk A. Lokal Îleri Evre Akciger Adenokarsinom Hastalarinda Bir Prognostik Belirtec Olarak Hemog- lobin Kirmizi Hucre Dagilim Genisligi Orani. Sağlık Bilimleri Üniversi- tesi 4.Îç Hatalıkları Kongresi SB: 09 Îstanbul 2021.
 
2. Saymaz ZT, Kurt HG, Çelik D, Yıldız NI. Research of the blood CRP Ievel's effects on prognosis with COPD patients UASK S: 92 Antalya 2022.

3. Kurt HG, Saymaz ZT, Çelik D, Yıldız M. The relationship of hemoglo- bin parameters with exacerbation and hospitalization in COPD patients. UASK S:181 Antalya 2023.

4. Kurt HG, Akıncı Özyürek B, Akyürek N, Erdoğan Y. Ortalama
Trombosıt Hacmi (Mpv), Mpv/Platelet (Plt) Oranı, Lenfosit/Monosit Oranı (Lmr) ’nın Egfr Tirozin Kinaz Inhibitörü ile tedavi edilen ileri evre egfr-mutant akciğer adenokarsinomunda progresyonsuz sağkalım ile ilişkisi. Solunum 2022 SS: 05 Kıbrıs 2022.

5. HG Kurt, Özçıbık G, Turna A, Ak G, Nletintaş M, Türk i etc. Akciğer nodüllerinde malignite olasılığı: Mevcut algoritmaların uygunluğu ve yeni bir ulusal algoritmanın geliştirilmesi. Solunum 2022 SS: 109. Kıbrıs 2022.

6. HG Kurt, Öztürk A, Uzer Şener M, Öztürk Ergür F, Yılmaz A, Saymaz ZT. EBUS-TBÎA ile tanı konulan granülomatöz lenfadenitlerin klinik seyri. Solunum 2022 SS: 112 Kıbrıs 2022.

C. Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılmış bildiri:

1. Hasret Gizem Kurt, Hüsnü Baykal, Seher Musaonbaşıoğlu, Figen Öztürk Ergür, Ayşe Füsun Ülger. Pulmoner Alveoler Proteinozis mi? Akciğer Malignitesi mi? Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
41.Ulusal Kongresi,2019. (EP-015).

2. Hasret Gizem Kurt, Hüsnü Baykal, Seher Musaonbaşıoğlu, Figen Öztürk Ergür, Ayşe Füsun Ülger. Osler Weber Rendu: Pulmoner no- dül nedeniyle. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41.Ulusal Kongresi,2019. (EP-096).

3. Hasret Gizem Kurt, Hüsnü Baykal, Seher Musaonbaşıoğlu, Figen Öztürk Ergür, Ayşe Füsun Ülger. Nadir görülen akciğer hastalıkları: Primer Hipereozinofilik Sendrom. Ulusal Akciğer SağIığı Kongresi 2020.(PS-009).
 

4.   Hasret Gizem Kurt, Figen Öztürk Erpür, Ayperi Öztürk.LokaI Îleri Evre Akciger Adenokarsinom Hastalarinda Bir Prognostik Belirtec Olarak Hemoglobin Kirmizi Hucre Dagilim Genisligi Orani. Sağlık Bi- limleri Üniversitesi 4.Iç Hatalıkları Kongresi, 24-27 Kasım 2021, Îs- tanbul Türkiye. SBÜ 4.Îç Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı 2021; SB 09; 23s.

D.  Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
1.        Hasret Gizem Kurt. ‘KOAH Akut Alevlenmelerin Tanımı ve Yönetimi’, Tıp Ve Sağlık Araştırmaları Teori Yöntem Ve Uygulama, Ed. Prof.Dr.Halit Demir, 33-45, Lıvre De Lyon Yayıncılık, Lyon, 2021.
2.    Hasret Gizem Kurt. ‘ Solunum Yetmezliği ve Destek Tedavileri’ Gö- ğüs Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Ed Doç Dr. Berna Akıncı Özyürek 331-337, Hipokrat Yayıncılık, Ankara 2022.
3.        Hasret Gizem Kurt, Berna Ai‹ıncı Özyürek ‘idiopatik Pulmoner Fibrozis’ Întertisyel Akciğer hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Ed Doç.Dr. Berna Akıncı Özyürek, 101-109 MediHealth Academy Yayıncılık Ankara 2023.


E.    Organizayonunda katkıda bulunduğu bilimsel toplantılar

1.        TÜSAD Genç Akademisyenler Literatür Sunumu, Hasret Gizem Kurt. ‘Sağlık çalışanlarını korumak SARS COV-2 enfeksiyonu: Pratik Belir- teçler’ Literatür Sunumu TÜSAD GEAK 2020.
2.        TÜSAD Genç Akademisyenler Uluslararası Rehber Çevirisi, Pınar Akın Kabalak, Melahat Uzun Şener, Hasret Gizem Kurt ve ark. ‘Chest Journal Screening for Lung Cancer: Chest Guideline and Expert Panel Report TÜSAD Uluslararası Rehberler Kapsamında Çeviri. Ekim 2021.

1. Hasret Gizem Kurt, Öztürk A, Uzer Şener M, Öztürk Ergür F, Yılmaz A, Saymaz ZT. EBUS-TBÎA ile tanı konulan granülomatöz lenfadenitlerin klinik seyri. Solunum 2022 SS: 112 Sözel Bildiri Îkincilik Ödülü.
 

2. Hasret Gizem Kurt , Özçıbık G, Turna A, Ak G, Metintaş M, Türk Î etc. Akciğer nodüllerinde malignite olasılığı: Mevcut algoritmaların uygunluğu ve yeni bir ulusal algoritmanın geliştirilmesi. Solunum 2022 SS: 109. Kıb- rıs 2022.SözeI Bildiri Solunum 2022 Dikkat Çeken Araştırmacı Ödülü
 

Tütün Kontrolü ve Sigara Bıraktırma Sertifikası

Uykuder, 12. Uyku Bozuklukları Sertifikası

4 Adet Yorum

Rukiye k. 
  03.07.2024

Gizem hocam ile 1 ay önce karşılaştık. Birden fazla geçirdiğim covid ve sonrasında kalan astım için aldığım tedaviler yeterli olmayınca 5.kademe astım ilaçlarına geçtik 2 hafta bir ayda bir sürekli atak oluşuyor ve rapor almak zorunda kalıyordum. Söz konusu ilaçlarım ile 1.5 aydır atak oluşmadı gün içinde oldukça rahatım

Rengül ç. 
  04.06.2024

dr hasret gızem kurt hanım ın sigaranın zararlarını anlatan acıklamaları çok guzel ve etkiliydi

Özlem O. 
  03.06.2024

Astım atakları nedeni ile Hasret Gizem Hanım'a başvurmuştum. Hem mesleki bilgisi hem de ilgi ve alakasından çok memnun kaldım.

Nuh B. 
  22.05.2024

Hocam öncelikle ilginizden dolayı çok teşekkür ederim akciğerimdeki sıkıntıyı (kitleyi) görür görmez beni Etlik şehir hastanesine sevkimi yaptınız hastane de bana aynı gün yatış işlemi yaptı. Bir hafta içerisinde bütün tetkiklerimi yaptılar. Tetkik sonuçlarını bekliyorum. Size teşekkür etmek için geldiğimde tedavimin sonuna kadar arkasında olacağınızı söylediğinizde çok duygulandım

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.