1972-1978    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1978-1983    İç Hastalıkları Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
1984-1985    Askerlik Görevi; GATA Hematoloji Kliniği-Ankara
1985-1988    Zorunlu Hizmet; SSK Ulus Hastanesi-Ankara
1988-1991    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlığı

Hematopoietik Kök Hücre Nakli (Otolog ,Allogeneik)
Akut Lösemi, Kronik Lösemi Tedavileri
Hodgkin Lenfoma, Hodgkin Dışı Lenfoma Tedavileri
Multiple Myeloma Tedavileri
MDS,Aplastik Anemi, ITP, TTP Tedavileri
Hiperkoagülabilite, Herediter Trombofili Tedavileri
Terapötik Aferez, Fotoferez
Yaşlı Hematoloji Hastalıkları

International Society of Hematology (ISH)
International Bone Marrow Transplantation Registry (IBMTR)
International Society of Hematotherapy and Graft Engineering (ISHAGE)
International Conference for Apheresis (ICFA)
World Apheresis Association (WAA)
American Society of Hematology (ASH)
American Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)
American Society for Apheresis (ASFA)
European Hematology Association (EHA)
European Bone Marrow Transplantation (Merkez No:117)
European Society for Hemapheresis (ESFH)
European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Merkez:973)
Italian Society of Haemapheresis (SIDE)
Aplastic Anemia Working Party Üyeliği (EBMT)
Aplastic Anemia and MDS Foundation
Türk Hematoloji Derneği
Türk Hemaferez Derneği
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Türk İç Hastalıkları Derneği
Kan Ürünleri ve Transfüzyon Derneği
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 

TÜRKÇE YAYINLAR

Yalçın A, Sayar H, Kutlu M, İlhan O, Yürütken S Bir olguda Hemofoli A ve sickle cell trait beraberliği.
Hematoloji 215-220, 1987
 
Şardaş OS, Uysal A, Koç H, İlhan O Küçük hücreli akciğer kanserlerinde yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyonu uygulaması.
Ege Tıp Dergisi 28(4):1763-, 1989 
 
Şardaş OS,Koç H,İlhan O, Akan H,Atakurt Y, Keskin G,Ilıman N: Akut Lenfoblastik ve Akut Non?Lenfoblastik Lösemilerde Tanı ve Remisyon Dönemlerinde Serum Total Laktik Dehidrogenaz Enzimi ve İzoenzimlerinin Değeri. 
GATA Bülteni 31:569?576, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O,Akan H, Atakurt Y, Keskin G,Ilıman N: Malign Lenfomalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum Laktik Dehidrogenaz Seviyeleri ve İzoenzimlerinin Aktivite Kriteri Olarak Değerleri.
Optimal Tıp Dergisi, 2(3):95?100, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H: Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımı.
Türkiye Klinikleri, 9(6):423?428, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Süyür G: Meme Kanserinde Serum Immunglobulin düzeyleri. 
Biyokimya Dergisi, XIV(2): 39?43, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O,Akan H, Beksaç M,Keskin G,Türker A: Uzun Süre L?PAM (Melfelan) Kullanımına Sekonder Olarak Gelişen bir Akut Myeloblastik Lösemi Olgusu.
UÜ Tıp Fak. Mec. 42(3):441?448, 1989. 
 
Şardaş OS, Uysal VA, Koç H, Erdoğan F, İlhan O, Akan H: Hodgkin ve Hodgkin Dışı lenfomalarda Laktik dehidrogenaz Seviyeleri ve Izoenzimlerinin Tedavi Öncesi Dağılımı. 
Ankara Tıp Bülteni,11:299?309, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Uysal A: Hairy Cell Löseminin Klinik Özellikleri ve Tedavisi (10 olgu nedeniyle). 
Akdeniz Üni. Tıp Fak Dergisi 4(4):1?8, 1989 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H: Akut Nonlenfoblastik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Blastik Krizinde, Aklasinomisin ve Sitozinle Elde Edilen Sonuçlar. 
İç Hastalıkları Dergisi 1(2):1?5, 1989. 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H,Tolunay Ö, Arasıl E: Extramedullary nonsecretory plasmacytoma.Report of two cases. 
Journal of Ankara Medical School, 11(2):440?451, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, Uysal A, Beksaç M, İlhan O, Akan H: Refrakter Malign Lenfomalarda Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kemik Iliği Transplantasyonu (İlk uygulama sonuçları). 
Hacettepe Tıp Dergisi 22(3):215?225, 1989. 
 
İlhan O, Özdemir N, Özdemir İ Renal anmiloidozisinde serum immunkompleksler. 
Uludağ Tıp Fakültesi Mecmuası 17(1):11-15, 1990 
 
Şardaş OS, Akan H, Koç H, İlhan O, Beksaç M, Yıldırım B: Febril Nötropenik Olgularda Seftazidime + Amikasin ile Piperasilin + Amikasin Kombinasyonlarının ampirik kullanımlarının karşılaştırılması. 
Türkiye Klinikleri Araştırma Dergisi 9:36-38, 1991 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Allogeneic Bone Marrow Transplantation in Chronic Myelogenous Leukemia. 
Journal of Ankara Medical School, 12(2):1?9, 1990. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Refrakter Hodgkin Lenfomada Otolog Kemik Iliği Transplantasyonu ve Yüksek Doz Kemoterapinin Tedavi Seçeneği olarak Uygulanması. 
Çukurova Tıp Fak. Der. 15(3):225?231, 1990. 
 
Akan H, İlhan O, Ataoğlu H, Arman D, Koç H, Beksaç M, Şardaş OS: Nötropenik bir olguda Candida Sinuziti. 
İnfeksiyon Dergisi 4(2):333?339, 1990. 
 
Şardaş S, Şardaş OS, Çuhruk H, Furtun Y, Karakya AE, İlhan O: The relationship between plasma cholinesterase activity and malignant diseases. 
Journal of Ankara Medical School 12(2):199-202, 1990 
 
Şardaş OS, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Koç H, Güneyli A. Akut Lösemilerde immunfenotiplendirme. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 43(4): 915?924, 1990 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H, Beksaç M, Arslan Ö: Refrakter ve erken nükseden Akut lösemilerde Mitoxantron + Etoposide, Mitoxantron + Yüksek doz Sitozin Arabinozid uygulamaları. 
Türkiye Onkoloji Dergisi, Cilt 5(3?4),1043?1048, 1990 
 
Şardaş OS, İlhan O, Akan H, Arslan Ö: Erişkin refrakter ve erken relaps akut lösemilerde yeni kemoterapi yaklaşımları. 
Türkiye Klinikleri, 10(4):310?316, 1990. 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Arslan Ö: Mitoxantrone+High Dose ARA?C in The Treatment of Adult Refractory or Early Relapsed Acute Leukemia. 
Journal of Ankara Medical School Vol 12(4): 299?306, 1990 
 
İlhan O, Sardaş OS, Akan H, Koç H, Beksaç M, Ateş K, Bulay O: Primary Hodgkin's Disease of The Ovary: A Case Report. 
Kanser, The Turkish Journal of Cancer 21(1):40?43, 1991. 
 
Şardaş OS, İlhan O, Gürman G. Akut miyeloblastik lösemide kemoterapi. 
Türkiye Klinikleri 11(2), 109-113, 1991. 
 
İlhan O, Beksaç M, Erekul S, Şardaş OS. Hemakromatozis ve Hb F yüksekliği ile birlikte olan bir herediter sferositoz olgusu. 
Optimal Tıp Dergisi 4(1):40-42, 1991 
 
İlhan O, Şardaş OS, Erekul S, Koç H. Akciğer kanserlerinde kemilk iliği tutulumunun araştırılması. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 44:199-212, 1991. 
 
İlhan O, Hairy Cell Lösemi. 
Klinik Seriler 2(3):, 128-132, 1991. 
 
Ünal A, Yücesoy M, Ökten T, İlhan O, Şardaş OS. Non-Hodgkin lenfomaya bağlı immuntrombositopeni. 
Erciyes Tıp Dergisi 13:120-124, 1991. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M. Orta ve yüksek risk grubu Non-Hodgkin lenfomada remisyon sonrası konsolidasyon amacıyla veya bu grupta erken relaps gösteren vakalarda yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyon uygulaması. 
Tıp Fak Mecm. 54:567-574, 1991. 
 
İlhan O, Dalva K, Beksaç M, Gönenç F, Akan H, Şardaş OS. Determination of serum folic acid levels in the anemia of uremic patients under peritoneal dialysis. 
Journal of Ankara Medical School 13(3):211-216,1991. 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G. Akut lösemi olgusunun retrospektif incelenmesi. 
Cerrahpaşa Tıp Fak Der 22: 593-599,1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H, Sezer MT, Türker A Hematolojik malignitelerde serum kolesterol ve trigliserit değerleri. 
Optimal Dergisi 4(4):202-205, 1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Koç H, Gürman G,Türker A Lymphocyte subtyping in chronic lymphocytic leukemia. 
Kanser 21(2):61-65,1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Aydoğdu İ, Köktürk O.N. Results of interferon alfa 2-b treatment in chronic myelogenous leukemia. 
Journal of Ankara Medical School 14 (1):1-10,1992 
 
Yıldırım B, Şardaş OS, Konuk N, İlhan O. Malign lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların gonad fonksiyonlarına etkisi. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 45(3):457-464, 1992 
 
İlhan O. Akut Lösemilerin sınıflandırması. 
Türkiye Klinikleri 12:468-471, 1992 
 
İlhan O, Lösemilerde interferon tedavisi. 
Türkiye Klinikleri 10(2):472-476, 1992 
 
Akan H, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Gürman G, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A Autologous peripheral blood stem cell transplantation: An alternative. 
THOD, II(3):1-3, 1992 
 
Aydoğdu İsmet, Gürman G, Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M,Konuk N, Uysal A: Kronik myeloid lösemide sigaranın blastik kriz ve yaşam süresi ile ilişkisi. 
Optimal Dergisi 5(3):115-117,1992. 
 
Koç H, Ataoğlu H, Sentürk T, Özsökmen D, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Şardaş OS Akut lösemi indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda fungal enfeksiyon profilaksisinde oral flukonazole ile oral nystatin'in etkinliğinin karşılaştırılması. 
Turk J Infection (İnfeksiyon Dergisi): 6(4): 235-239,1992 
 
İlhan O, Özcan M Hematolojide danazol kullanımı. 
Türkiye Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 13:487-489, 1993 
 
Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M Kanser tedavisinde antiemetik olarak Ondansetron kullanımı. 
İlaç ve Tedavi Dergisi, 6(9):560-563, 1993 
 
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Aydoğdu İ, Konuk N, Uysal A, Şardaş OS Aplastik anemide Siklosporin A (CsA) + Metil prednisone (MP) ve Antilenfosit Globulin (ALG) + Metil Prednisone tedavisi: İbni Sina Hastanesi Sonuçları. 
GATA Bülteni 35: 893- 897, 1993 
 
Uysal A, Akan H, Gürman G., Konuk N., Beksaç M., Koç H., İlhan O.,Arslan Ö., Şardaş O.S. Kan grubu Uygunsuz Vericilerden Yapılan Kemik İliği Transplantasyonları ;İlk sonuçlar 
Türk Hematoloji -Onkoloji Dergisi 3(3) : 150-153, 1993. 
 
İlhan O,Özcan M,Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Aydoğdu İ Tedaviye Dirençli Kronik İmmun Trombositopenide Danazol Tedavisi: Ön Sonuçlar 
THOD IV(1): 5-9, 1994 
 
Uysal A., İlhan O., Sencer H., Aydoğdu İ., Konuk N., Beksaç M., Akan H., Koç H. "Hairy Cell" Lösemi :Klinik ve Morfolojik Çalışma. 
Türkiye Tıp Dergisi 1(1): 3-9 1994 
 
Arslan Ö, İlhan O Hemapoetik büyüme faktörleri. 
Doktor Dergisi 2(1):50-55, 1994 
 
Özcan M, İlhan O Otolog kemik iliği transplantasyonunda kemik iliğinin malign hücrelerden arındırılması "purging" uygulamaları. 
Doktor Dergisi 2(2):123-128, 1994. 
 
Koç H, Arslan Ö, Gürman G, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Konuk N Singeneik Kemik İliği Transplantasyonu: Bir olgu nedeniyle. 
THOD IV(2): 117-120,1994. 
 
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Uysal A, Şardaş OS High Dose cytosine arabinoside + mitoxantrone or mitoxantrone + etoposide in refractory or early relapsed acute non-lymphoblastic leukemia: 5 years experience in İbni Sina Hospital. 
Turkish Journal of Cancer 24(4):188-194 1994. 
 
Kaya M, İlhan O Multiple miyelomada güncel tedavi. 
Doktor Dergisi 2(5-6):297-302, 1994 
 
Güngör A, Dikmen E, İlhan O, Erekul S, Ökten İ Transdiyafragmatik Dumbbell bronkojenik kist. 
G K D Cer Dergisi 2:391-394, 1994 
 
Gürman G, Akan H, Koç H, Uysal AR, Çorapçıoğlu D, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Arslan Ö, Aydoğdu İ, Aylı M,Uysal A, Erdoğan G. Kemik İliği Transplantasyonu sonrası tiroid fonksiyonları. 
THOD IV(3): 140-145, 1994 
 
İlhan O, Gürman G, Uysal A, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Özcan M: GM-CSF administration after allogeneic bone marrow transplantation. 
THOD IV(3): 162-166, 1994 
 
Akan H, Koç H, Aydoğdu İ, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Konuk N, Uysal A Febril nötropenik hastalarda tek merkezli randomize bir çalışmada sulbaktam/sefoperazon + amikasin ile seftazidim + amikasin etkinliğinin karşılaştırılması. 
Mikrobiyol Bült, 29: 131- 135, 1995 
 
Gürman G, Kaya M, Koç H, Akan H, İlhan O, Erol Ç, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Cardiologic evaluation of bone marrow transplantation patients. 
Turk J Med Res 13(2):50-54 1995 
 
Gürman G, Sencer H, Uysal A, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Özcan M Kemik İliği Transplantasyonu sonrası ortaya çıkan hemorajik sistit: Ayırıcı tanıda elektron mikroskopik çalışmanın yeri -ilk sonuçlar- 
Optimal Tıp Dergisi 8(2): 61-67,1995 
 
İlhan O, Konuk N, Arslan Ö, Beksaç M, Koç H, Akan H, Gürman G, Özcan M Multipl Myeloma'daki kemik ağrılarının tedavisinde Klodronat kullanımı. 
THOD, V(2), 1995 
 
Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Arat M, Aydoğdu İ, Beksaç M, Konuk N, Uysal A Relationship between cytokine levels and aplasia period following high dose chemotherapy without stem cell rescue in malignant lymphoma. 
THOD.Cilt VI(1):6-12, 1996 
 
İlhan O, Arat M, Özcan M, Akar H, Gürgey A: Herediter hemolitik anemide insan parvovirüs B19 infeksiyonuna bağlı pansitopeni: Vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi 
THOD Cilt VI(1):48-52, 1996 
 
Koç H, İlhan O, Akan H Bone marrow transplantation activity in Ankara University Ibni Sina Hospital 
THOD Cilt VI (2):82-86, 1996. 
 
Akan H, Koç H, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Dilek İ, Konuk N, Uysal A Autologous peripheral blood stem cell transplantation : a preliminary report from Ibn-i sina hospital. 
Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 1996 (baskıda) 
 
İlhan O, Özcan M, Dalva K, Koç H, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Sunguroğlu A, Beksaç M. Kronik myelositer lösemi tedavisinde yüksek doz interferon alfa-2a ve düşük doz sitozin arabinozidin birlikte uzun süreli kullanımının sitogenetik etkinliğinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile incelenmesi:çok merkezli klinik çalışma İbn-i Sina ön sonuçları. 
Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp Dergisi 1(1): 20-26, 1996. 
 
İlhan O, Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G. The role of autologous whole blood transplantation in the treatment of primary refractory multiple myeloma. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;3: 171-173, 1996 
 
İlhan O, Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G. The role of autologous whole blood transplantation in the treatment of primary refractory multiple myeloma. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;3: 171-173, 1996 
 
Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Bone marrow transplantation activity in Ankara Unıversity Ibni Sina Hospital. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;2:82-86, 1996. 
 
Aydoğdu İ, Tayfun E, Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Konuk N, Uysal A. İdyopatik trombositopenik purpurada klinik seyir: 62 hastalık seri sonuçları. 
Türkiye Tıp Dergisi 4;2:73-76, 1997. 
 
Arslan Ö, İlhan O, Uysal A,Dilek İ,Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G, Konuk N, Beksaç M. Karaciğer metastazlı meme kanserinde ardışık otolog periferik kökhücre transplantasyonu: İki olgu nedeniyle. 
Kanser Gündemi 2(4):134-137 1997 
 
İlhan O, Arslan Ö, Arat M. Periferik kan kökhücre nakli tekniği ve uygulama esasları 
Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi1:71-78, 1999 
 
KML derlemesi 
Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi1:71-78, 1999 
 
İ.Dilek, R.İdilman, S.Fenkçi, C.Üstün, H.Koç, O.İlhan, H.Akan,. Immunsupressive Therapy-Induced Hepatotoxicity in Patients with Aplastic Anemia. 
Turkish J Hematology: 17(3):111-117, 2000. 
 
R.İdilman, C.Üstün, Ö.Arslan, M.Özcan, M.Arat, H.Bozkaya, M.Bozdayı, T.Şengezer, Ö.Uzunalimoğlu, A.Dökmeci, O.İlham, H.Koç, H.Akan. The incidence of hepatitis G virus in patients with hematological malignancy. The relationship to the number of blood and blood products transfucions. 
Turkish J Hematology: 17:67-76, 2000. 
 
Coşkun HŞ, Arat M, Arahan Ş, Kumbasar Ö, İlhan O, Koç H. İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54(1), 77-81, 2001 
 
H.S.Coskun, Ö.Er, O.İlhan. Multiple Myeloma: Güncel Yaklaşımlar 
Erciyes Tıp Dergisi 2001: 23(2):83-90 
 
O.İlhan Kronik Myelositer Lösemi 
III. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı 2001: 40-43
 
O.İlhan İmminorolojide yeni tedavi yöntemleri 37. Ulusal Nöroloji Kongresi kitabı 2001: 79-85
 
Ö.Arslan, H.Ş Coşkun, M.Arat, E.Soydan, M.Özcan, G.Gürman, H.Çelebi, T.Demirer, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç, H.Koç. The role of ABO incompatibility in allogeneci peripheral blood stem cell transplantation. Turk J Haematol. 19(3): 402-409. 2002.
 
Ö.Arslan, M.Arat, S.Koçak, E.Ayyıldız, O.İlhan. Therapeutic plasma exchange and the clinical applications. Turk J Haematol. 20(1): 7-17, 2003. 
 
Osman İlhan ve ark. Transplantasyon ve Aferez. Türkiye Klinikleri Hematoloji 2003 Nisan; 1(1):9-15 
 
Osman İlhan ve ark.Transplantasyon ve Fotoferez. Türkiye Klinikleri Hematoloji 2003 Nisan; 1(1):92-96
 
Kurt Yüksel M, Arat M, Arslan Ö, İlhan O. Autologous platelet collection and storage to support thrombocytopenia in aleukemia patient with platelet alloimmunization undergoing chemotherapy. Turkish Journal of Haematology 2003; 20: 233-236
 
G. Gürman, M. Arat, P. Topçuoğlu, EA Soydan, O. İlhan, M. Beksaç, M. Özcan, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç, Ö. Arslan, H. Akan. Kronik Miyelositer lösemide allojeneik hematopoietik hücre transplantasyonu: Standart doz ile indirgenmiş doz hazırlık rejimlerinin karşılaştırılması. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 67 (sözlü)
 
. EA Soydan, M. Arat, T. Bulakbaşı, P. Topçuoğlu, Ö. Arslan, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, M. Beksaç, H. Akan. Allojeneik hemapoietik hücre nakli kararı alınan olgularımızın iki yıllık takipleri: nakil hızının erken dönem nakil başarısına etkisi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 52 (Sözel) 
 
Beksaç, EA. Soydan, M. Arat, P. Topçuoğlu, MK. Yüksel, Sk Toprak, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, H. Akan. Multiple miyelom olgularında kökhücre desteğinde yüksek doz kemoterapinin, konvansiyonel tedavilerle karşılaştırıldığında yaşam süresini uzattığına dair Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 71 (Sözel) 
 
ES Koytak, EA Soydan, M. Arat, P Topçuoğlu, Ö Arslan, M Beksaç, O İlhan, A Uysal, N Konuk, M Özcan. Hodgkin lenfoma olgularında otolog kökhücre desteğinde yüksek doz kemoterapi: İbn-i Sina deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 74 (Sözel) "THD Genç Araştırıcı Ödülü" 
 
MK Yüksel, O. İlhan, M. Arat, P. Topçuoğlu, E. Soydan, M. Beksaç, M. Özcan, Ö. Arslan,G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Primer miyelodysplastik sendrom tanısı alan 86 hastanın Bournemouth skorlama sistemine göre retrospektif analizi ve toplam sağ kalımı. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl):109 
 
P. Topçuoğlu, M. Arat, EA Soydan, E. Ayyıldız, O. İlhan, M. Beksaç. Yüksek doz kemoterapi alan olgularda tanı, kök hücre toplanması ve transplantasyona kadar geçen sürenin etkisi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl):143 

YABANCI YAYINLAR

Şardaş S, Çok İ, Şardaş OS, İlhan O, Karakaya AE Polimorphic N-acetylation capacity in breast cancer patient. Int J Cancer 46:1138-1139, 1990 
 
Şardaş O.S., Koç H., İlhan O., Akan H., Beksaç M.: Hepatic failure after bone marrow transplantation. Blood 70. 2265, 1990. 
 
Şardaş O.S., Beksaç M., Koç H., İlhan O., Akan H., Gürman G. Tumor Necrosis Factor a in human bone marrow recipients. Blood 76 (12): 2639, 1990. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Hepatic Failure After Bone Marrow Transplantation. Blood 75(11):2265, 1990. (Letter) 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G: Tumor Necrosis Factor in Human Bone Marrow Recipients. Blood, 67(12):2639, 1990. (Letter) 
 
Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H,İlhan O, Şardaş O. Circulating endogenous granulocyte colony-stimulating factor levels after bone marrow transplantation. Blood 79: 2946-2947, 1992. (Letter) 
 
Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O, Ertürk Ş, Güneyli A, İkizünal Y, Şardaş O. Glycoprotein expression in refractory hematological neoplasms and circumvention of resistance with verapamil or cyclosporine A containing protocols. Med Oncol & Tumor Pharmacother Vol 9(2):101-105,1992 
 
Akan H, Koç H,,Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Aydoğdu İ, Şardaş OS.: Case Report: Complications of Bone Marrow Transplantation, A long way to run. Libri Oncol, 22(3):219-221, 1993 
 
Beksaç M, Ertürk Ş, Akan H, Koç H, İlhan O. The clinical correlations of serum tumour necrosis factor-alpha levels in acute leukemias. A predictor of response and relapse? Leukemia, 7(11): 1773-1776, 1993 
 
Karakaya AE, Çok İ, Şardaş S, Gürman G, İlhan O Erythrocyte membrane stearic to oleic acid ratio in lymphoma patients. Pharmacology Toxicology 73: Supl 2:70, 1993 
 
Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, İlhan O.: Relevance of serum G-CSF levels in bone marrow transplantation patients. Experimental Hematology 23(6): 480-481, 1994 
 
Arslan Ö.,Akan H.,Beksaç M.,İlhan O.,Koç H.,Konuk N.: Terminal Deoxytidyl Transferase positivity in acute nonlymphoblastic leukemia. Leukemia 8 (6) :1067 , 1994. (Letter) 
 
Akan H, Beksaç M, Aydoğdu İ, Koç H, İlhan O, Özcan M.: Peripheral T Cell Receptors ab and gd in patients with Hodgkin's lymphoma. Br J Haematol 87(3):544-547 ,1994 
 
İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, A. Keskin, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A.: HLA DR frequency in Turkish aplastic anemia patients and the impact of HLA DR2 positivity in response rate in patients receiving immunosuppressive therapy. Blood 86(5): 2055, 1995. (letter) 
 
İlhan O, Aydoğdu İ, Beksaç M, Koç H, Akan H, Konuk N, Uysal A.: Combination therapy in Aplastic anemia. Indian J Med Res (102) :143-146,1995 
 
İlhan İ, Erekul S, Ateşalp S, İlhan O, Akar N. p53 codon 213AG polymorphism in Turkish population. Pediatric Hematology and Oncology 12:499-501, 1995 
 
Gürman G, Kahveci G, Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A.: Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation as a second transplant for severe aplastic anemia. Bone Marrow Transplant 15: 485-488, 1995 
 
İlhan O, Uysal A, Aydoğdu İ, Beksaç M, Akan H, Koç H: Mitoxantrone and cytosine arabinoside in previously untreated patients with acute non-lymphocytic leukemia. Haematologica 27(2):93-97, 1996 
 
Arslan Ö, Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Özcan M, Yalçın S, Gürman G, Konuk N, Uysal A Eosinophilia after allogeneic bone marrow transplantation using busulfan and cyclophosphamide conditioning regimen. Bone Marrow Transplantation 18:261-264, 1996 
 
Arslan Ö, Akan H, Beksaç M, Özcan M, Koç H, İlhan O, Konuk N, Uysal A Lack of prognostıc value of CD34 in adult AML. Leukemia and Lymphoma, 1996 (letter) 
 
Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Akan H, İlhan O, Konuk N, Beksaç M, Uysal A. Is there an increased risk of graft versus host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation? Blood 88(6):2362-4, 1996 
 
İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Arıkan N, Sencer H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Hemorragic cysttits as a complication of bone marrow transplantation J of Chemotherapy 9:56-61, 1996 
 
İlhan O, Beksac M, Arslan Ö, Özcan M, Koç H, Akan H. HLA DR2: A predictive marker in response to cyclosporine therapy in aplastic anemia Int J Hematol 66:291-295,1997 
 
Koç H, Arslan Ö, Gürman G, Akan H, Özcan M, İlhan O, Aydoğdu İ, Arat M, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. The use of high dose chemotherapy plus granulocyte colony stimulating factor for the salvage of refractory ort resistant relapse malignant lymphoma patients without stem cell support. Acta Haematol 98(3):136-139 1997. 
 
Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M. Febrile neutropenia in a bone marrow transplantation center. Int J of Antimicrob Agents 8:127-130 1997 
 
İlhan O, Akan H, Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Erdi H, Erdem C, Konuk N, Uysal A, Beksac M Incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantation in a single center study from Turkey. Hematol Cell Ther 39:133-36, 1997
 
Üstün C, Koç H, Karayalçın S, Akyol H, Gürman G, İlhan O, Akan H, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A,. Hepatitis B Virus infection in allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrrow Transplantation 20:289-96, 1997 
 
Koç H. Gürman G,Arslan Ö, Özcan M. Dilek İ, Akan H, İlhan O, Konuk N, Beksaç M, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: Is there an increased risk of graft vs host disease in leukemia patients? Journal of Chemotherapy 9(5):371-376 1997. 
 
Aydoğdu İ, Koç H. İlhan O, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A, Özerol E. Administration of MINE protocol in untreated patients with intermediate and high grade non-Hodgkin's lymphoma. Hematologia 28(4):207-213 1997. 
 
Dilek İ, Demirer T, Üstün C, Arat M, Koç H, Beksaç M, Erdi H, Anadolu R, Özcan M, İlhan O, Akan H. Acquired ichthyosis associated with chronic graft versus host disease following allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in a patient with chronic myelogenous leukemia. Bone Marrow Transplant 21:1159-1161 1998. 
 
Arslan Ö, Gürman G, Dilek İ, Özcan M, Koç H, İlhan O, Akan H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Incidence of tuberculosis after bone marrow transplantation in a single center from Turkey Haematologia 29(1):59-63 1998. 
 
Arslan Ö, Seferoğlu A, Gürman G, İlhan O, Koç H. Resistant graft faılure overcome with allogeneic peripheral blood plus bone marrow stem cells. Haematologia 29(1):47-51, 1998. 
 
Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Randomized unicenter trial for comparison of three regimen in de novo adult acute nonlymphoblastic leukemia. Medical Oncol 15:183-190 1998. 
 
Arslan Ö, Üstün C, Arat M, Çelebi H, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A, Koç H. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in acute nonlymphoblastic leukemia. Hematological Oncology 1999 (in press) 
 
Üstün C, Arslan Ö, Beksaç M, Koç H, Gürman G, Özçelik T, Yılmaz B, İlhan O, Akan H, Özcan M, Demirer T, Uysal A, Konuk N, Arat M, Dilek İ, Çelebi H, Çoşkun HŞ. A retrospective comparison of allogeneic peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation results from a single center, a focus on the incidence of GVHD and relapse. The Biology of Blood and Marrow Transplantation 1999;5(1):28-35 
 
Üstün C, İdilman R, Gürman G, Özcan M, Akyol G, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Uysal A, Konuk N, Karayalçın S, Aylar Poyraz A, Thiel D V and Koç H. Hematopoİetİc stem cell transplantation in patients with non-replicative hepatitis B virus carrier is safe. Journal of Hepatology (in press) 
 
Üstün C, Çelebi H, Arat M, Özcan M, Dilek İ, Gürman G, İlhan O, Koç H. Pure Red Cell Aplasia as a Complication of an ABO-incompatible Allo-PBSCT: successful sequential treatment with plasma exchange, high dose prednisolone, danazol and erythropoietin Ther Apher (accepted) 
 
İlhan O, Arslan Ö, Arat M, Beksaç M, Akan H, Koç H, Dilek İ, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. The impact of CD34+ cell dose on engraftment in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Transfusion Science 20:69-71,1999 
 
J.Marsh, H.Schrezenmeier, P.Marin, O.İlhan, P.Ljungman, S. McCann, G.Socie, A.Tichelli, J.Passweg, J.Hows, A.Raghavachar, A.Locasciulli, A.Bacigalupo, on behalf of the EBMT severe aplastic anemia working party.. Prosective randomized mulitcenter study comparing cyclosporin alone versus the combination of antithymocyte globulin and cyclosporin for treatment of patients with non-severe aplastic anemia:A report from the European Blood and Marrow Transplant (EBMT) Sever Aplastic Anemia Working Party Blood 93:2191-2195, 1999 
 
O.İlhan, N.Üstkent, Ö.Arslan, M.Arat, F.Özkalemkaş, G.Öztürk, S.Beşışık Kalayoğlu, A.Özet, M.Tombloğlu, M.Arpacı, E.Ovalı, S.Anak. On Behalf of Turkish Apheresis Group. National Survey of Hemapheresis practice in Turkey (1998). Transfucion Science 22:195-201,2000. 
 
Ö.Arslan, H.Akan, M.Arat, K.Dalva, M.Özcan, G.Gürman, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç: Soluble adhesion molecules (sICAM-1, sL-Selectin, sCD44) in healthy allogeneic peripheral blood stem cell donors primed with recombinant granulocyte-colony stimulating factor. Cytotherapy 2(4):259-265, 2000. 
 
Ö.Arslan, H.Ş.Çoşkun, M.Arat, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, C.Üstün,T.Demirer, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for standart risk leukemia: experience of Ibni Sina Hospital. Bone Marrow Transplantation, 25, 1229-1232, 2000. 
 
M.Beksaç, M.Arat, H.Akan, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan. Circulating CD44 and Intracelluler adhesion molecule-1 levels in low grade non-hodgkin lymphoma and B-cell chronic lymphocytic lekemia patients during interferon alfa-2a treatment. Cancer 89; 1974-1481, 2000 
 
G.Gürman, İ.Dilek, Ö.Arslan, M.Arat, M.Beksaç, O.İlhan, M.Özcan, H.Akan, K.Dalva, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+ cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfusion and Apheresis Science 24(1): 23-28, 2001 
 
G.Gürman, H.Çelebi, C.Üstün, M.Arat, O.İlhan, M.Özcan, Ö.Arslan, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, H.Koç Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation for Severe Aplastic Anemia Therapeutic Apheresis 5(1):54-57, 2001. 
 
M.Çetin, B.Eser, Ö.Er, A.Ünal, E.Kılıç, T.Patıroğlu, H.Senol Coşkun, M.Altınbaş, Ö.Arslan, O.İlhan Effects of DMSO on Platelet Functions and P-Selectin expression during Storage. Trasnfusion and Apheresis Science 24(2): 2001 
 
Arat M., İlhan O, Akçağlayan E, Çelebi H, Koç H, Akan H. Treatment of extensive chronic scleradermatous graft-versus-host disease with high dose immunosupressive therapy and CD34+ autologous stem cell rescue. Blood 2001;98:892 (letter)
 
R. İdilman, C Üstün, Ö Arslan, M Özcan, M Arat, H Bozkaya, M Bozdayı, T Şengezer, Ö Uzunalimoğlu, A Dökmeci, O İlhan, H Koç, H Akan. The incidence of Hepatitis G Virusin patients with hematological malignancies:The relationship to the number of blood and blood products transfusions. Turkish Journal of Hematology 2000;17:67-76
 
O İlhan, Ş.Mine Bakanay, M.Arat, M.Özcan, H.Çelebi, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Akan, C.Üstün, E.Akçağlayan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Treatment of Aplastic Anemia: Experience of Ibni Sina Hospital. Turk J Hematol 2001; 18(1): 33-40.
 
An usual presentation of plasma cell dyscrasias: Cardiac Tamponade due to myelomatous infiltration. (Case report)M.Arat, V.Ulusoy, T.Demirer, A.Uysal, M.Özcan, S.Dinçer, O İlhan, H.Koç. Leukemia&Lymphoma, 2002, 43: 145-148.
 
Influence of Storage Time on Activation of Platelets Collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra Using Platelet Storage Containers : Sim Kutlay, Osman İlhan, Önder Arslan and Meral Beksaç. İnternational Society for Apheresis, 2002; 6(1):82-85. 
 
C.Üstün, M.Arat, Ç. Harika, H.Akan, O.İlhan, T.Özçelik, R.E.Burgess, H.Koç. Extramedullary relapse following allogeneic sem cell transplantation in acute promyelocytic leukemia: the role of ATRA. Haematologica. 2001. Oct; 86 (10): E31. 
 
M.Özcan, C.Üstün, E.Akçağlayan, H.Akan, Ö.Arslan, O.İlhan, M.Beksaç, G.Gürman, T.Demirer, M.Arat, H.Çelebi, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rh-G-CSF) may accelerate hematopoietic recovery after HLA-identical sibling allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2001 Mar; 27 (5): 499-505. 
 
G.Gürman, H.Çelebi, C.Üstün, M.Arati O.İlhan, M.Özcan, Ö.Arslan, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, H.Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for sever aplastic anemia. Ther Apher. 2001. Feb; 5 (1): 54-7 
 
G.Gürman, M.Arat, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, H.Çelebi, M.Özcan, Ö.Arslan, H.Akan, A.Uysal, H.Koç, Allogeneic hematopoietic cell transplantation without myeloblative conditioning for patients with advanced hematologic malignancies. Cytotherapy 2001; 3(4): 253-260. 
 
T.Demirer, O.İlhan, M.Arat, Y.Genç, M.Özcan, K.Dalva, H.Çelebi, M.Beksaç, H.Akan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, Ö.Arslan, H.Koç. CD41+ and CD42+ hematopoietic progenitor cells may predict platelet engraftment after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. J.Clin Apheresis. 2001; 16 (2): 67-73. 
 
G.Gürman, İ.Dilek, Ö.Arslan,M.Arat, M.Beksaç, O.İlhan, M.Özcan, H.Akan, K.Dalva, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+ cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfus Apheresis Sci. 2001 Feb; 24(1): 23-8. 
 
M.Çetin, B.Eser, Ö.ER, a.Ünal, E.Kılıç, T.Patıroğlu, H.S.Coşkun, M.Aştınbaş, Ö.Arslan, O.İlhan. Effects of DMSO on platelet functions and P-selectin expression during storeage. Transfusion and Apheresis Science 2001; 24(3), 261-7. 
 
M.Arat, O.İlhan, E.Akçağlayan, H.Çelebi, H.Koç, H.Akan. Treatment of extensive chronc sclerodermatous graft-versus-host disease with high-dose immunosuppresive therapy and CD34+ autologous stem cell rescue. Blood. 2001. Aug 1;98(3): 892-3. 
 
M.Arat, M.Beksaç, G.Gürman, M.Özcan, Ö.Arslan, E.Soydan, D.Yazman, P.Topçuoğşu, O.İlhan, H.Koç, A.Uysal, N.Konuk, H.Akan. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using iv Busulfan. Blood 98(11): 342b, 2001. 
 
An usual presentation of plasma cell dyscrasias: Cardiac Tamponade due to myelomatous infiltration. (Case report)M.Arat, V.Ulusoy, T.Demirer, A.Uysal, M.Özcan, S.Dinçer, O İlhan, H.Koç. Leukemia&Lymphoma, 2002, 43: 145-148. 
 
Influence of Storage Time on Activation of Platelets Collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra Using Platelet Storage Containers : Sim Kutlay, Osman İlhan, Önder Arslan and Meral Beksaç. İnternational Society for Apheresis, 2002; 6(1):82-85 
 
H.Akan, M.Beksaç, İ.Aydoğdu, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan. Peripheral T cell receptors ?ß and ?? in patients with hodgkin's lymphoma. British Journal of Haematology 87: 544-547, 1994. 
 
O.İlhan, A.Uysal, İ.Aydoğdu, M.Beksaç, H.Akan, H.Koç. Mtoxantrone ancd cystosine arabinoside in previousy untreated patients with acute non-lymphomatic leukemia. Haematologia 27: 93-97, 1996. 
 
İ.Aydoğdu, O.İlhan, M.Beksaç, H.Koç, H.Akan, N.Konuk, A.Uysal,. Serum erythropoietin levels in patients with leukemia on cytostatic treatment. Haematologia 29:133-137, 1998. 
 
T.Demirer, M.Aylı, M.Özcan, M.Günel, R.Haznedar, M.Dağlı, T.Fen, S.Dinçer, Ö.Arslan, G.Gürman, S.Demirer, G.Özet, A.Uysal, N.Konuk, O.İlhan, H.Koç, H.Akan. Mobilization of peripheral blood stem cells with chemotherapy and recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rhG-CSF): a randomized evaluation of different doses of rhG-CSF. Br J Haematol. Feb; 116(2): 468-474, 2002. 
 
S.Kutlay, O.İlhan, ÖçArslan, M.Beksaç,. Influence of storage time on activation of platelets collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra using platelet storage containers. Ther Apher Feb 6 (1): 182-185, 2002. 
 
T.Demirer, M.Dağlı, O.İlhan, M.Aylı, R.Haznedar, T.Fen, N.Günel, Y.Genç, M.Arat, M.Özcan, Ö.Arslan, E.Seyrek, S.Dinçer, T.Üstün, N.Ustael, H.Koç, O.Müftüoğlu, H.Akan. A randomized trial of assessment of efficacy of leukapheresis volumes, 8 liters vs 12 liters. Bone Marrow Transplant 29; 893-897, 2002. 
 
T.Demirer, O.İlhan, M.Aylı, M.Arat, M.Dağlı, M.Özcan, R.Haznedar, Y.Genç, T.Fen, E.Ayyıldız, S.Dinçer, Ö.Arslan, G.Gürman, N.Konuk, K.Dalva, A.Uysal, H.Koç, G.Özet, H.Akan. Monitoring of peripheral blood .
 
İ.Tek, Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, B.Akbağ, O. İlhan. Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange. Transfusion and Apheresis Science 28; 3-7, 2003. 
 
M.Beksaç, H.Çelebi, H.Sargın, A.Yalçın, P.Topçuoğlu, S.Kalayoğlu-Beşışık, C.Beyan, Ö.Arslan, M.Özcan, G. Gürman, O.İlhan, H.Akan. Role of pretransplantinterferan-alpha (IFN) treatment in the outcome of stem cell transplantation (SCT) from related donors in chronic myelogeneous leukemia (CML): results form three Turkish transplant centers. Bone Marrow Transplant 31; 897-904, 2003. 
 
A.E.Ünal, S.Bayar, M.Arat, O.İlhan. Malpositioning of Hickman catheters, left versus right sides attempts. Transfusion and Apheresis Science 28 (1): 3-9, 2003. 
 
Tek I, Arslan O, Arat M, Ozcan M, Akdag B, Ilhan O. Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange.
Transfus Apheresis Sci. 2003 Feb;28(1):3-7.C 
 
Demirer T, Uysal VA, Ayli M, Genc Y, Ilhan O, Koc H, Dagli M, Arat M, Gunel N, Fen T, Dincer S, Ustael N, Yildiz M, Ustun T, Seyrek E, Ozet G, Muftuoglu O, Akan H. High-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous stem cell transplantation in patients with advanced breast cancer: a retrospective evaluation.
Bone Marrow Transplant. 2003 May;31(9):755-61. A 
 
Beksac M, Celebi H, Sargin D, Yalcin A, Topcuoglu P, Kalayoglu-Besisik S, Beyan C, Arslan O, Ozcan M, Gurman G, Ilhan O, Akan H. Role of pretransplant interferon-alpha(IFN) treatment in the outcome of stem cell transplantation (SCT) from related donors in chronic myelogenous leukemia (CML): results from three Turkish transplant centers.Bone Marrow Transplant. 2003 May;31(10):897-904.A 
 
O. Ilhan, Ö. Arslan, M. Arat, E. Ayyildiz, M. Özcan, G. Gürman, T. Demirer, M. Beksac, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Lessons from the activity of a single center between 1997-2002: Prof. Dr. Orhan Seyfi Şardaş hemapheresis unit experience. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S298 (sözlü bildiri) 
 
Ö. Arslan, M. Arat, E. Soydan, H. Şenol Coşkun, P. Topçuoğlu, M Özcan, G. Gürman, T. Demirer, O. İlhan, H. Koç, M. Beksaç, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Does donor recipient ABO-incompatibility have any effect the course and outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation? Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S292 (sözlü bildiri) 
 
M.Arat, P. Topcuoglu, E.A. Soydan, G. Gürman, M. Ozcan, O. Arslan, H. Koc, O. Ilhan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan, M. Beksac A retrospective comparison of oral versus intravenous administration of Busulfan: Preliminary results show similar toxicity but less relapse. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:20 (0171) (sözlü bildiri) 
 
EA. Soydan, M. Arat, P. Topçuoğlu, Ö. Arslan, M. Özcan, D. Ergintürk, G. Gürman, O. Ilhan, M. Beksaç, H. Akan. Allojeneik hemapoietik hücre nakli sonrası ekstra medüller nüks: tek merkez deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 98-99 
 
M. Arat, Ö. Arslan, E. Ayyıldız, M. Tol, O. İlhan. Performance of four different cell separators used at allogeneic hemapoietic progenitor cell collection. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S356 
 
M. Arat, H. Akan, E. Ayyildiz, Ö. Arslan, O. İlhan. Comparison of vapor phase vs controlled rate freezing using HES and DMSO in three different formulations in stem cell cryopreservation (Tübitak-SBAG project no: 2189). Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S339 
 
M. Beksac, M. Arat, K. Dalva, O. Ilhan, S.K. Toprak, G. Gurman, M. Ozcan, O. Arslan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan CompArative analysis of molecular response following interferon-alpha, imatinib mesilate or allogeneic stem cell transplantation (ASCT): best response is obtained with ASCT in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:20 (P619) 
 
M. Arat, H. Akan, E. Ayyildiz, Ö. Arslan, O. Ilhan .Comparison of vapor phase vs controlled rate freezing using HES and DMSO in three different formulations for stem cell cryopreservation (TÜBITAK-SBAG Project No: 2189) Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S201 (P708) 
 
O. Ilhan, S.B. Kalayoglu, A. Ünal, M. Arat, Ö. Arslan, D. Sargin, M. Cetin, E. Ayyildiz, M. Özcan, G. Gürman, M. Beksac, H. Akan. Extracorporeal photoimmunotherapy for treatment of steroid refractory extensive chronic graft versus host disease: Turkish experience. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S136 (P562) 
 
E. Ayyildiz, M. Arat, Ö. Arslan, I. Tek, S. Gürpinar, S. Yildirim, K. Mizrak, M. Tol, O. Ilhan. Hemapheresis-related early complications during peripheral blood stem cell collections. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S168 (P627) 
 
T. Demirer, M. Ayli, O. Ilhan, H. Koc, M. Dagli, M. Arat, T. Fen, S. Dincer, G. Ozet, H. Akan, A. Uysal. High-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous stem cell transplantation in patients with advanced breast cancer: a retrospective evaluation. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S195 (P695) 
 
E.A. Soydan, R. Idilman, M. Arat, S. Karayalcin, C. Ustun, M. Ozcan, O. Arslan, M. Beksac, O. Ilhan, H. Akan. The effect of hepatitis B virus status of donor on the hepatitis B virus serology of recipient after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:95 (P470) 
 
E.A. Soydan, M. Arat, P. Topcuoglu, M. Ozcan, O. Arslan, R. Idilman, G. Gurman, M. Beksac, H. Akan, O. Ilhan The effect of mycophenolate mofetil in steroid refractory or dependent chronic graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S135 (P561) 
 
T Demirer,E Soydan,Maylı O İlhan,Mözcan M Dağlı Lenfoma olgularımızda yüksek doz tiyotepa,melphalan, carboplatin (MCB) sonrası Otolog Kök Hücre Nakli T.Demiere+Numune Hastanesi Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl) 
 
Kutlay S,Beksaç M,Dalva K,ilhan O,Koç H,Akan H,Ozcan M. The Detection of Flow Cytometric G-CSF Receptor Expression and İts Effect on Therapy in Acute Myeloid Leukemia Leukemia & Lymphoma 44(5),791-5,2003

1 Adet Yorum

Metin K. 
  11.08.2022

Osman hocamı tanıdığım günden beri kendisinden çok büyük destek gördüm .hastalığımla çok yakından alakadar oldu.duzceden prof.dr Osman hocamın daha evvel hastalarından bir arkadaşımın tavsiyesiyle kendisine ulaştım .Allah razı olsun kendisinden Osman hocamdan bizimle çok ilgilendi ..Allah izin verirse iyiye doğru gidiyoruz ...süpersiniz hocam yolunuz açık olsun

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.