Mehrnoosh BASHIRI

Mehrnoosh BASHIRI

Uzm. Dr.
Uzm. Dr. Mehrnoosh BASHIRI

Özel Koru Ankara Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon