2006 Hacettepe Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Y. Lisans               

2011 Hacettepe Üniversitesi - Anesteziyoloji ve Reanimasyon - Tıpta Uzmanlık

2007 - 2011 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Ankara - Assistan Doktor

2012 - 2014 Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi - Uzman Doktor

2014 - 2016 Gazi Üniversitesi Ağız Diş Çene Hast. Ve Cerrahisi Anabilim Dalı / Anest. Ve Rean. Uzmanı  - Yrd. Doç. Dr.

Ankara Tabip Odası

1) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal kongresi. Antalya. 29 Ekim- 1 Kasım 2009.
2) “Temel Yoğun Bakım Kursu” Solunum ve Yoğun Bakım Derneği ve Sağlık Araştırmaları Derneği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. 29 Eylül 2012. Diyarbakır.
3) Yenidoğan (Neonatal) Resüsitasyon Programı (NRP) Kursu. Mart 2013

 

1) Erden, İ.A., Akıncı, S.B., Turgut, H.C., Çelebi, N.Ö., Çeliker, V., Aypar, Ü. “Diyagnostik tonsillektomi sonrası gelişen tümör lizis sendromu”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ekim 2009, Antalya, TÜRKİYE, Türk Anest Rean Der Dergisi 2009, cilt 37, Ek sayı 1, s 274.
 
2) Erden, İ.A., Çelebi, N., Uzun, Ş., Turgut, H.C, Aypar, Ü. T”ip I homosistinürili hastada anestezi deneyimimiz”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ekim 2009, Antalya, TÜRKİYE, Türk Anest Rean Der Dergisi 2009, cilt  135.

3) Erden, İ.A., Turgut, H.C., Pamuk, A.G., Aypar, Ü. “Karotis arter stentleme sırasında tekrarlayan  derin bradikardi ve asistol yeni bir tedavi protokolü ve hemodinamik komplikasyonların yönetimi”, Türk Anest Rean Der Dergisi 2009, cilt 37, Ek sayı 1, s 136.

4) Aycan IO, Tüfek A, Tokgöz O, Evliyaoğlu O, Fırat U, Ölmez Kavak G, Turgut H, Yüksel MU. Ratlarda oluşturulan asetaminofene bağlı hepatotoksisitede thymouinone tedavisinin etkinliği. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal kongresi 20-24 Kasım 2013.

5) Aycan IO, Turgut H, Baysal Yıldırım Z, Ölmez Kavak G. Vacterl sendromlu yenidoğanda anestezi yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal kongresi 20-24 Kasım 2013.

6) Aycan IO, Tokgöz O, Tüfek A, Alabalık U, Evliyaoğlu O, Turgut H, Çalik F. Güzel A. Asetaminofen nefrotoksisitesinde thymoquinone Kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal kongresi 20-24 Kasım 2013.

7) Aycan IO, Turgut H, Güzel A, Doğan E, Ölmez Kavak G. Çoklu Travma Hastasında gelişen yağ embolisi sendromu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal kongresi 20-24 Kasım 2013.

8) Aycan IO, Turgut H, Öztürk B, Yıldırım MB, Bolat E. Yoğun Bakım Hastalarında Mean Platelet Volümün Prognostik Etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal kongresi 25-29 Ekim 2014.

9) Aycan IO, Turgut H, Öztürk B, Yıldırım MB, Bolat E. Yoğun Bakım Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal kongresi 25-29 Ekim 2014.

1)    Erden, İ.A., Uzun, Ş., Turgut, H.C., Aypar, Ü. “Yaşlı hastalarda anestezi”, Akademik Geriatri Dergisi 1(3):162-166 (2009).

2)    Erden, İ.A., Turgut, H.C., Pamuk, A.G., Aypar, Ü. “Karotis arter stentleme sırasında tekrarlayan  derin bradikardi ve asistol yeni bir tedavi protokolü ve hemodinamik komplikasyonların yönetimi”, Anestezi Dergisi 17(3):168-170 (2009).

3)    Erden, İ.A., Pamuk, A.G., Turgut, H.C., Altınel, S., Akıncı, S.B., Aypar, Ü. “Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi: Yaşlılarda zehirlenme”, Akademik Geriatri Dergisi 2(1):54-7 (2010).

4)    Erden, İ.A., Çelebi, N., Uzun, Ş., Turgut, H.C., Aypar, Ü. “Homosistinürili hastada anestezi uygulaması komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi”, Anestezi Dergisi 18(2):166-8 (2010).

5)    Erden, İ.A., Pamuk, A.G., Akıncı, S.B., Turgut, H.C., Sarıcaoğlu, F., Aypar, Ü. “Yoğun Bakım Ünitesinde aile memnuniyetinin değerlendirilmesi”, Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 8(1):18-25 (2010).

6)    Erden, İ.A., Akıncı, S.B., Celebi, N., Turgut, H.C., Celiker,V., Aypar,Ü. “Tanısal Tonsillektomi Sonrasında Gelişen Tumor Lizis Sendromu”,  Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 1: 26-8 (2011)

7)    Turgut H.C. Erden İ.A, Akıncı S.B. Sarıcaoğlu F. Önder S. Kılınç K. Başer HC. Aypar Ü. Asetaminofenin Neden olduğu hepatotoksisitede Karvakrolün etkisinin değerlendirilmesi ve N-Asetilsistein ile karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2014; 22 (1): 13 – 17

8)     Aycan IO, Tüfek A, Tokgöz O, Evliyaoğlu O, Fırat U, Kavak GO, Turgut H, Yüksel MU. Thymouinone treatment against acetaminophen induced hepatotoxicity in rats. Int J Surg. 12(2014); 213-218 

9)    Aycan IO, Turgut H, Guzel A, Dogan E, Olmez Kavak G. Foot drop following spinalanaesthesia. Rev Bras Anestesiol. 2014; article in pres.

10)    Aycan IO, Tokgöz O, Tüfek A,  Alabalık U, Evliyaoğlu O, Turgut H, Çelik F, Güzel A. The use of thymoquinone in nephrotoxicity related to acetaminophen. Int J Surg. 13(2015); 33-37. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsu.2014.11.020

11)     Aycan IO, Yıldırım M.B, Turgut H, Gümüş A, Baysal Yıldırım Z. Airway management of patients with maxillofacial trauma. 30 Mayıs-2 Haziran Euroanaesthesia 2015 kongresinde yayınlanmak üzere kabul edildi.

12)    Aycan IO, Turgut H, Baysal Yıldırım Z, Ölmez Kavak G. Anesthetic management of vacterl syndrome. journal of clinical and experimental investigations. 2014; 5 (1): 103-105.  doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0369.

13)    Aycan IO, Turgut H, Güzel A, Doğan E, Ölmez Kavak G. Çoklu Travma Hastasında Gelişen Yağ Embolisi Sendromu. Fırat Tıp Derg. 2014; 19(3): 156-158

14)    Ozdemir K, Turgut H, Dikmen A, Bacanlı A, Goncu F. Outcomes of acinetobacter baumannii infection in critically ill elderly patients in intensive care units. Pamukkale Üniversitesi Tıp Dergisi (Kabul edildi)

15)    Arslan M, Sezen ŞC, Turgut HC, Kocabıyık M, Arpacı H, Çomu FM, Öztürk L, Kavutçu M. “Vitamin C ameliorates high dose dexmedetomidine induced liver injury in rats”.  Bratisl Med J (Basımda).  

16)    Kip G, Turgut HC, Alkan M, Aydın ME, Erbatur ME, Kiraz HA, Kartal S, Boyunağa H, Comu FM, Erdem Ö, Arslan M, Ünal Y. “The effects of low and high doses sugammadex on kidney tissue in streptozotocin induced diabetic rats”.  Bratisl Med J (Basımda).  

17)    Arslan M, Turgut HC. “Obezitedeki fizyolojik ve farmakolojik değişiklikler”. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics (yayına kabul edildi)

18)    Kiraz HA, Turgut HC, Kartal S, Çomu FM, Kip G, Alkan M, Aydın ME, Erbatur ME, Arslan M, Ünal Y. “Effect of low and high dose sugammadex on erythrocyte deformability in streptozotocin-induced diabetic rats”. GMJ 26, 107-109, (2015).

19)    Turgut HC, Atac MS, Alkan M, Kilinc Y, Arslan M. Modified Submental Intubation Approach in Two Patients Underwent Maxillofacial Surgery. GMJ 2016;27:87-88

20)    Kip G, Turgut HC, Alkan M, Bani M, Arslan M. Clinical outcomes of different sedation techniques used in pediatric dentistry. Anaesth Pain & Intensive Care 2016;20(1):13-16

21)    Turgut HC, Alkan M, Ataç MS, Altundag SS, Bozkaya S, Simsek B, et al. Neutrophil lymphocyte ratio predicts postoperative pain after orthognathic surgery. Niger J Clin Pract 2016 (epub/ahead of print)

22)    Turgut HC, Arslan M. An overview of treatment options for postoperative nausea and vomiting after laparoscopic surgical procedures. Anaesth Pain & Intensive Care 2016;20(2):193-200

23)    Arpacı H1, Çomu FM2, Küçük A3, Kösem B4, Kartal S4, Şıvgın V5, Turgut HC6, Aydın ME5, Koç DS5, Arslan M. Effects of lornoxicam and intravenous ibuprofen on erythrocyte deformability and hepatic and renal blood flow in rats. Drug Des Devel Ther. 2016 Aug 3;10:2477-81

24)    Turgut HC, Alkan M, Kip  G, Ataç MS, Altundag SK, Bozkaya S., Isik N, Arslan M. Is  age a determinant for nausea and vomiting in disabled patients after dental treatment under sedation ? (Accepted for publication in Niger J Clin Pract 2016)

25)    Şıvgın V, Küçük A, Çomu FM, Kösem B, Kartal S, Turgut HC, Arpacı H, Aydın ME, Koç DS, Özer A, Arslan M, Alkan M. Effects of intravenous ibuprofen and lornoxicam on erythrocyte deformability in rats undergoing hind limb ischemia reperfusion injury (accepted for publication in Journal of Drug Design Development Therapy)
 

Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47. Ulusal kongresi 20-24 kasım 2013. Ratlarda oluşturulan asetaminofene bağlı hepatotoksisitede thymouinone tedavisinin etkinliği. Aycan İÖ, Tüfek A, Tokgöz O, Evliyaoğlu O, Fırat U, Ölmez Kavak G, Turgut H, Yüksel MU. Sözlü Sunu Yarışmasında (Deneysel) başlıklı çalışmamız ikincilik ödülü almıştır.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.