Elchin  JABIYEV

Specialist Elchin JABIYEV

Koru Ankara Hospital
Pediatrics
Nakhchivan Autonomous Republic Children's Hospital
Nakhchivan State University Faculty of Medicine (01.09.2003 - 30.05.2009)
Gazi University Hospital Pediatrics (20.12.2012 - 20.06.2017)