Ali ALİYEV

Uzm. Dr. Ali ALİYEV

Özel Koru Ankara Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon